Personalerettens dom (Første Afdeling) af 10. marts 2009 - Tsirimiagos mod Regionsudvalget

(Sag F-100/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - vederlag - overførsel af en del af vederlaget uden for tjenestelandet - artikel 17, stk. 2, litra b), i bilag VII til den tidligere vedtægt - boligopsparing - tilbagesøgning af fejlagtigt udbetalte beløb - betingelser - fejl ved overførslerne - åbenbar fejl)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgien) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Regionsudvalget for Den Europæiske Union (ved P. Cervilla, som befuldmægtiget, bistået af avocat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Annullation af afgørelsen af 21. november 2006 om at kræve de beløb tilbagebetalt, som sagsøgeren fik udbetalt som justeringskoefficient for den del af hans vederlag, der blev overført til Frankrig fra april 2004 til maj 2005, som følge af en angivelig manglende opfyldelse af betingelserne for en sådan overførsel - erstatningskrav

Konklusion

1)    Afgørelse truffet af Regionsudvalget for Den Europæiske Union den 21. november 2006, som ændret ved afgørelse af 21. juni 2007, annulleres, for så vidt som det fastslås heri, at de beløb, som er fremkommet ved anvendelse af justeringskoefficienten på K. Tsirimiagos' overførsler til sin boligopsparingskonto fra april 2004 til maj 2005, i alt 15 300 EUR, skal tilbagebetales.

2)    Regionsudvalget for Den Europæiske Union tilbagebetaler K. Tsirimiagos det beløb forhøjet med morarenter, som er blevet fratrukket hans løn, svarende til anvendelsen af justeringskoefficienten på overførslerne til hans boligopsparingskonto fra april 2004 til maj 2005, hvilket beløb udgør 15 300 EUR. Renterne løber fra tilbagesøgningen indtil den faktiske betaling til den af Den Europæiske Centralbank fastsatte sats for primære refinansieringsoperationer for den pågældende periode, forhøjet med 2 procentpoints.

3)    I øvrigt frifindes Regionsudvalget for Den Europæiske Union.

4)    Regionsudvalget for Den Europæiske Union bærer sine egne udgifter og betaler halvdelen af de af Kyriakos Tsirimiagos afholdte omkostninger.

5)    Kyriakos Tsirimiagos betaler halvdelen af sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 269 af 10.11.2007, s. 73.