AZ EURÓPAI UNIÓ

KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(egyesbíró)

2015. december 18.

F‑128/11. sz. ügy

Carlo De Nicola

kontra

Európai Beruházási Bank (EBB)

„Közszolgálat – Az EBB személyi állománya – Értékelés – 2010. évi értékelő jelentés – Vitatás – Belső eljárások – Feltételek – Elállás – Kereset – Eljáráshoz fűződő érdek – Észszerű határidő – Megsértés – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben C. De Nicola először is az Európai Beruházási Bank (EBB vagy a továbbiakban: Bank) fellebbviteli bizottságának titkársága 2011. július 4‑i azon levelének megsemmisítését kéri, amelyben felhívták az általa a 2010. évi értékelő jelentésével szemben 2011. március 26‑án kezdeményezett belső jogorvoslat szabályszerűvé tételére, valamint ugyanezen titkárság 2011. augusztus 12‑i azon levelének megsemmisítését, amelyben arról tájékoztatták, hogy a fellebbviteli bizottság tudomásul vette a fellebbviteli bizottság előtti fellebbviteli eljárástól való elállását; másodszor az EBB elnökének 2011. szeptember 6‑i, a felperesnek a 2010. évi értékelő jelentésével kapcsolatos békéltetési eljárás megindítása iránti kérelmét elutasító határozatát; harmadszor a Bank személyi állományának 2010. évi értékelésére vonatkozó iránymutatások megsemmisítését; negyedszer a 201. évi értékelő jelentés megsemmisítését; ötödször minden kapcsolódó, e jelentést követő és azt megelőző jogi aktus megsemmisítését, ideértve a 2010. évre vonatkozó előléptetésekre vonatkozó határozatokat; végül hatodszor a Bank kötelezését azon vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére, amelyek a 2010. évi értékelő jelentés miatt keletkeztek, valamint a költségek, a kamatok és a megítélt összegek után a pénzromlás ellentételezésének megfizetésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. C. De Nicola maga viseli saját költségeit és köteles viselni az Európai Beruházási Banknál felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselői kereset – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Értékelés – Vitatás – Fellebbviteli bizottság és békéltetési eljárás – Fakultatív jelleg – Ugyanazon értékelő jelentéssel szemben mindkét eljárás megindításának lehetősége – Korlátok

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzata, 22. és 41. cikk)

2.      Tisztviselői kereset – Az Európai Beruházási Bank alkalmazottai – Határidők – Az észszerű határidő követelménye – A személyi állomány értékelésével kapcsolatos jogvita – A határidő kezdete

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzata, 22. és 41. cikk)

1.      Az Európai Beruházási Bank személyzeti szabályzata lehetőséget biztosít a Bank alkalmazottainak arra, hogy mielőtt bíróság elé vinnék az ügyet és ha kívánják, ad hoc eljárást indítsanak, mint amilyen a fellebbviteli bizottság előtti eljárás, pontosan abból a célból, hogy az érintett alkalmazott szervezeti egységétől különálló és pártatlan szerv előzetesen megvizsgálja az értékelő jelentés jogszerűségét és adott esetben azt akár teljes mértékben megváltoztassa, ugyanis a fellebbviteli bizottság az értékelő értékelését teljes egészében a sajátjával helyettesítheti.

A Bank alkalmazottai számára a nekik sérelmet okozó aktus vitatására rendelkezésre álló másik eljárás a személyzeti szabályzat 41. cikkében előírt békéltetési eljárás.

E két fakultatív eljárás azonban nem alternatív jellegű, az egyik nem zárja ki a másikat és az érintett alkalmazott által akár egyidejűleg, akár egymástól függetlenül is kezdeményezhetők.

Az is szükséges, hogy a Banknak e fakultatív belső vitarendezési eljárásait ne gyakorolják visszaélésszerűen és a jogbiztonság elvének rovására, amely elv minden, a címzettjeivel szemben joghatás kiváltására alkalmas igazgatási aktus lényeges garanciájának minősül.

(lásd a 85–88. pontot)

Hivatkozás:

Elsőfokú Bíróság: 2001. február 23‑i De Nicola kontra EBB ítélet, T‑7/98, T‑208/98 és T‑109/99, EU:T:2001:69, 96. pont.

2.      Az Európai Beruházási Bank alkalmazottainak az Unió szolgálatában álló tisztviselőkhöz és egyéb alkalmazottakhoz hasonlóan az adminisztrációjukkal szembeni jogvitákban a nekik sérelmet okozó igazgatási aktusok jogszerűségének kétfokú bírósági felülvizsgálata áll rendelkezésre. Az első fok közvetlenül a Közszolgálati Törvényszék előtt érhető el, a második pedig, a jogkérdésekre korlátozott fellebbezés formájában az Európai Unió Törvényszéke előtt áll rendelkezésükre. Végül a fellebbezés alapján hozott ítélettel szemben felülvizsgálati eljárást kezdeményezhetnek, amely eljárás azonban az Európai Unió Bíróságának kezdeményezésére indul és annak kizárólagos hatáskörébe tartozik, így azzal a felek nem rendelkeznek. Mindazonáltal a Bíróság által az Európai Unió Törvényszékének fellebbezés alapján hozott ítélete felülvizsgálata tárgyában hozott ítélet garantálja a szóban forgó igazgatási aktus jogszerűségének utólagos felülvizsgálatát, amely végső soron a felek érdekét szolgálja.

Ezzel szemben, ami a jogbiztonság elvének tiszteletben tartását illeti, sem az Uniós jognak a Bank működését szabályozó elsődleges rendelkezései, sem a Bank személyzeti szabályzata nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, mint az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzatának 90. és 91. cikkében szereplő, a Bank által elfogadott sérelmet okozó aktusok Bíróság előtti vitatására jogvesztő határidőt oly módon előíró rendelkezések, hogy azok lejártát követően a sérelmet okozó aktust főszabály szerint véglegesnek lehet tekinteni.

E tekintetben a Bank és annak valamely alkalmazottja közötti, a személyi állomány értékelésére vonatkozó jogvita keretében a Közszolgálati Törvényszékhez fordulásra rendelkezésre álló, a sérelmet okozó aktusnak az érintett alkalmazottal való közlésétől számított több mint nyolc hónapos határidő észszerű határidőnek tekinthető, feltéve azonban, hogy egyrészt az érintett alkalmazott észszerű határidőn belül kezdeményezte a fellebbviteli bizottság előtt az említett aktussal szembeni esetleges eljárást, és/vagy másrészt az érdekelt szintén észszerű határidőn belül megindította az esetleges békéltetési eljárást, méghozzá az adott ügy összes körülményeire tekintettel.

(lásd a 89–91. pontot)

Hivatkozás:

Az Európai Unió Törvényszéke: 2013. szeptember 16‑i De Nicola kontra EBB ítélet, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, 52. pont.