Talan väckt den 6 januari 2011 - Soukup mot kommissionen

(Mål F-1/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Zdenek Soukup (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna E. Boigelot och S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet från uttagningskommittén vid det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/144/09 att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande och att uppta en annan sökande på denna lista samt om skadestånd för den ideella och materiella skada sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet från uttagningskommittén vid det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/144/09 av den 27 april 2010, vilket fattades efter det att resultatet på sökandens muntliga prov, som understeg vad som krävs för att godtas, fastställts vid omprövning och, följaktligen, beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande,

ogiltigförklara beslutet från uttagningskommittén vid det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/144/09 att ge en annan sökande tillträde till de skriftliga och muntliga proven och därefter uppta denne sökande i förteckningen över godkända sökande i detta uttagningsprov,

ogiltigförklara alla åtgärder som vidtagits av uttagningskommittén från och med den period skede då de angivna oegentligheterna begicks,

förplikta svaranden att, såsom ersättning för ideell och materiell skada och skadlig inverkan på sökandens karriär, till sökanden betala 25 000 euro, med förbehåll för att detta belopp kan komma att höjas eller sänkas under förfarandet, med tillägg av ränta med en räntesats på 7 procent per år från den 28 juni 2010, då klagomålet ingavs, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________