Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 29. septembri 2010. aasta otsus - Brune versus komisjon

(Kohtuasi F-5/08)1

(Avalik teenistus - Avalik konkurss - Reservnimekirja kandmata jätmine - Suulise katse kulg - Konkursikomisjoni stabiilsus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Markus Brune (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat H. Mannes)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindaja: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega hageja jäeti konkursi EPSO AD/26/05 reservnimekirja kandmata, kuna ta ei saanud suulisel eksamil piisavalt punkte.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 10. mai 2007. aasta otsus jätta Markus Brune konkursi EPSO AD/26/05 reservnimekirja kandmata.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 64, 8.3.2008, lk 69.