UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (druhá komora)

z 21. februára 2013

Vec F‑58/08

Chiara Avogadri

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Nestáli zamestnanci – Články 2, 3a a 3b PZOZ – Dočasní zamestnanci – Zmluvní zamestnanci – Zmluvní zamestnanci pre pomocné úlohy – Doba trvania zmluvy – Články 8 a 88 PZOZ – Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania nestálych zamestnancov v službách Komisie – Smernica 1999/70/ES – Uplatniteľnosť na inštitúcie“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou Ch. Avogadri a dvanásť iných žalobcov navrhujú zrušiť rozhodnutia Európskej komisie, ktorými sa stanovujú podmienky ich zamestnania v rozsahu, v akom je ich zmluva alebo jej predĺženie obmedzené na dobu určitú

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne bez akéhokoľvek právneho základu. Žalobcovia znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii. Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Súdne konanie – Rozhodnutie prijaté odôvodneným uznesením – Podmienky – Žaloba zjavne neprípustná alebo zjavne bez právneho základu – Rozsah

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 76)

2.      Akty inštitúcií – Smernice – Smernica 1999/70, ktorou sa vykonáva rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Priame uloženie povinností inštitúciám Únie v ich vzťahoch s ich zamestnancami – Vylúčenie – Možnosť odvolávať sa – Rozsah

(Článok 288 ZFEÚ; Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, články 8 a 88; smernica Rady 1999/70)

3.      Úradníci – Bezpečnosť a ochrana zdravia – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 – Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužívania pracovných zmlúv opätovne uzatváraných na dobu určitú – Rozsah

(Smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 5 bod 1)

4.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Bezpečnosť a ochrana zdravia – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 – Stabilita zamestnania – Cieľ bez záväznej povahy – Výpoveď zmluvy na dobu neurčitú – Prípustnosť

[Článok 151 ZFEÚ; Charta základných práv Európskej únie, články 30 a 31; Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, články 8 a 88; smernica Rady 1999/70, odôvodnenia 6 a 7 a príloha, odôvodnenie 5 a doložka 1 písm. b)]

5.      Úradníci – Bezpečnosť a ochrana zdravia – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 – Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužívania pracovných zmlúv opätovne uzatváraných na dobu určitú – Objektívne dôvody odôvodňujúce obnovenie takých zmlúv – Objektívne dôvody – Pojem – Uplatnenie na zmluvných zamestnancov pre pomocné úlohy

[Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, články 3a, 3b, 8 a 88; smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 5 bod 1 písm. a)]

6.      Úradníci – Bezpečnosť a ochrana zdravia – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 – Opatrenia zamerané na predchádzanie zneužívania pracovných zmlúv opätovne uzatváraných na dobu určitú – Povinnosť prekvalifikovať zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú – Neexistencia

(Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 3a a článok 85 ods. 1 a 2; smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 5 bod 2)

7.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Rozhodnutie uzatvoriť alebo obnoviť pracovnú zmluvu – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah

(Článok 296 ZFEÚ; Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov)

1.      Podľa článku 76 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, ak je žaloba úplne alebo čiastočne zjavne neprípustná, alebo ak jej zjavne chýba akýkoľvek právny základ, môže Súd pre verejnú službu rozhodnúť bez ďalšieho konania odôvodneným uznesením.

Druhá hypotéza uvedená v tomto ustanovení zahŕňa každú žalobu, ktorá bude zjavne zamietnutá z dôvodov, ktoré sa týkajú veci samej. Zamietnutie takej žaloby odôvodneným uznesením na základe článku 76 rokovacieho poriadku nielenže prispieva k skráteniu dĺžky trvania konania, najmä ak trvalo neobvykle dlho, ale tiež šetrí účastníkom konania trovy konania, ktoré nevyhnutne spôsobuje uskutočnenie pojednávania. Takéto riešenie je a fortiori odôvodnené v prípade, kedy sa skutková situácia žalobcov ako aj vznesené právne dôvody a tvrdenia nelíšia od tých, ktoré boli vznesené v inej veci, v ktorej už súd Únie žalobu zamietol.

(pozri body 30 a 31)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 27. septembra 2011, Lübking a i./Komisia, F‑105/06, bod 41

2.      Keďže smernice sú adresované členským štátom a nie inštitúciám Únie, ustanovenia smernice 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, a rámcovej dohody tvoriacej jej prílohu, nemožno v dôsledku toho považovať za ustanovenia, ktoré ako také ukladajú povinnosti inštitúciám v ich vzťahoch s ich zamestnancami. Ustanovenia smernice 1999/70, ktorými sa vykonáva rámcová dohoda, preto nemôžu ako také odôvodniť námietku nezákonnosti proti článkom 8 a 88 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov.

Nemožno však vylúčiť, že ustanovení smernice 1999/70 a rámcovej dohody sa možno dovolávať proti inštitúcii vo vzťahoch s jej úradníkmi a zamestnancami, pokiaľ predstavujú vyjadrenie všeobecnej zásady práva.

(pozri body 44 a 46)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: 21. septembra 2011, Adjemian a i./Komisia, T‑325/09 P (ďalej len „rozsudok Adjemian II“), body 51, 52 a 56

Súd pre verejnú službu: 4. júna 2009, Adjemian a i./Komisia, F‑134/07 (ďalej len „rozsudok Adjemian I“), bod 87; 11. júla 2012, AI/Súdny dvor, F‑85/10, bod 133

3.      Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorá sa nachádza v prílohe smernice 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, smeruje k zaručeniu zásady zákazu zneužitia práva tým, že vo svojej doložke 5 bode 1 uvádza minimálne požiadavky určené na predchádzanie zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú. Tieto požiadavky nepochybne predstavujú pravidlá sociálneho práva Únie, ktoré má osobitný význam, avšak nevyjadrujú všeobecné zásady práva.

(pozri bod 49)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: Adjemian a i./Komisia (rozsudok Adjemian I), už citovaný, body 96 a 97

4.      Hoci je stabilita zamestnania chápaná ako hlavný prvok ochrany zamestnancov, nepredstavuje všeobecnú zásadu práva, so zreteľom na ktorú možno posudzovať zákonnosť aktu inštitúcie. Zo smernice 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, a z rámcovej dohody, ktorá tvorí jej prílohu, predovšetkým nijako nevyplýva, že by stabilita zamestnania bola povýšená na všeobecnú zásadu práva. Navyše odôvodnenia 6 a 7 smernice, rovnako ako aj prvý odsek preambuly a odôvodnenie 5 rámcovej dohody, zdôrazňujú potrebu dosiahnuť rovnováhu medzi pružnosťou a bezpečnosťou. Treba dodať, že rámcová dohoda tiež neukladá všeobecnú povinnosť zamestnávateľa upraviť, že po určitom počte obnovení pracovných zmlúv na dobu určitú alebo po odpracovaní určitého obdobia, sa tieto pracovné zmluvy menia na pracovné zmluvy na dobu neurčitú.

Hoci stabilitu zamestnania nemožno považovať za všeobecnú zásadu práva, predstavuje naopak cieľ sledovaný signatármi rámcovej dohody, ktorej doložka 1 písm. b) stanovuje, že jej účelom je vytvoriť rámec na zamedzovanie nezákonného počínania prameniaceho z využívania opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv a pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú.

Tento záver nie je spochybnený ani článkami 30 a 31 Charty základných práv Európskej únie, ani ustanoveniami Európskej sociálnej charty pokiaľ ide o vytvorenie a zachovanie čo možno najstabilnejšej úrovne zamestnania.

Na jednej strane, pokiaľ ide o Európsku sociálnu chartu, hoci z článku 151 ZFEÚ vyplýva, že Európska sociálna charta je zdrojom inšpirácie, ktorý musí Únia zohľadňovať pri sledovaní cieľov, ktoré tento článok uvádza, nepovyšuje ju však na normu, so zreteľom na ktorú by sa mal posudzovať súlad právnych predpisov Únie.

Na druhej strane, pokiaľ ide o Chartu základných práv Európskej únie, jej článok 30 neodsudzuje postupné uzatváranie zmlúv na dobu určitú. Navyše zánik pracovnej zmluvy na dobu určitú jednoducho preto, že uplynula doba, na ktorú bola uzavretá, nepredstavuje prepustenie, ktoré musí byť špeciálne odôvodnené s ohľadom na spôsobilosť, správanie alebo prevádzkové potreby inštitúcie. Z článku 30 Charty preto nemožno vyvodiť, že tento článok by mal viesť k vylúčeniu uplatnenia článkov 8 a 88 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov a rozhodnutia Komisie z 28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania nestálych zamestnancov v službách Komisie, alebo že sa uplatňuje ako všeobecná zásada práva alebo zohľadňuje na účely výkladu obsahu smernice 1999/70.

(pozri body 51 – 55)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: Adjemian a i./Komisia (rozsudok Adjemian I), už citovaný, body 98 a 99 a tam citovaná judikatúra

5.      Pojem objektívne dôvody v zmysle doložky 5 bodu 1 písm. a) rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá tvorí prílohu smernice 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, musí byť chápaný tak, že označuje presné a konkrétne okolnosti charakterizujúce určenú činnosť, a preto môže odôvodniť v tomto osobitnom kontexte použitie opätovne uzatváraných pracovných zmlúv na dobu určitú. Tieto okolnosti môžu vyplývať najmä z osobitného charakteru úloh, na splnenie ktorých takéto zmluvy boli uzavreté, a z charakteristických vlastností spojených s nimi, alebo prípadne zo sledovania legitímneho cieľa sociálnej politiky členského štátu.

Pokiaľ ide o kategóriu zmluvných zamestnancov pre pomocné úlohy v zmysle článku 3b podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, ktorého vytvorenie zodpovedá osobitným potrebám, odlišným od tých, ktoré sú pokryté kategóriou zmluvných zamestnancov uvedených v článku 3a týchto podmienok, každé zamestnanie zmluvného zamestnanca pre pomocné úlohy musí zodpovedať dočasným alebo príležitostným potrebám. Základným znakom pracovných zmlúv zmluvného zamestnanca pre pomocné úlohy je ich dočasnosť zodpovedajúca samotnému cieľu týchto zmlúv, ktorým je plnenie dočasných úloh z dôvodu ich povahy alebo z dôvodu absencie osoby, ktorá ich vykonáva, príležitostným personálom. V administratíve s vysokým počtom zamestnancov sa nedá vyhnúť tomu, že takéto potreby sa opakujú najmä kvôli nedostatku disponibility úradníkov, nárastu práce spôsobenom okolnosťami alebo potrebe každého generálneho riaditeľstva príležitostne využívať služby osôb so špecifickou kvalifikáciou alebo znalosťami. Tieto okolnosti predstavujú objektívne dôvody, ktoré odôvodňujú tak dobu určitú zmlúv pomocných zamestnancov, ako aj ich obnovovanie v závislosti od vyskytnutia sa týchto potrieb.

Takisto, s ohľadom na charakteristické vlastnosti spojené s činnosťami zmluvných zamestnancov pre pomocné úlohy, ustanovenia článkov 8 a 88 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nemajú negatívny dopad na ciele rámcovej dohody o práci na dobu určitú a minimálne požiadavky jej doložky 5 bodu 1 písm. a), keďže musia byť vykladané spolu s článkom 3b týchto podmienok vo svetle tejto rámcovej dohody.

(pozri body 64, 65, 69 a 70)

Odkaz:

Súdny dvor: 4. júla 2006, Adeneler a i., C‑212/04, body 69 a 70

Všeobecný súd Európskej únie: Adjemian a i./Komisia (rozsudok Adjemian II), už citovaný, bod 86

Súd pre verejnú službu: Adjemian a i./Komisia (rozsudok Adjemian I), už citovaný, body 128, 132 a 133

6.      Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorá tvorí prílohu smernice 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP neukladá všeobecnú povinnosť upraviť, že po určitom počte obnovení zmlúv na dobu určitú alebo po odpracovaní určitého obdobia, sa tieto pracovné zmluvy menia na zmluvy na dobu neurčitú.

Článok 85 ods. 1 a 2 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, pokiaľ ide o zmluvných zamestnancov podľa článku 3a, nepochybne stanovuje podmienky, za ktorých opakované obnovenie zmlúv môže viesť k zmluve na dobu neurčitú. Je tak v súlade s cieľom sledovaným doložkou 5 bodom 2 rámcovej dohody. Okolnosť, že ustanovenia uplatniteľné na zmluvných zamestnancov pre pomocné úlohy nestanovujú zmenu opakovaných zmlúv na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú, je však zlučiteľná s vyššie stanovenou doložkou, keďže neexistuje všeobecná povinnosť v tomto zmysle.

(pozri body 71 a 72)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: Adjemian a i./Komisia (rozsudok Adjemian I), už citovaný, bod 134

7.      V prípade opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv na dobu určitú orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy nie je povinný odôvodniť každé rozhodnutie o uzatvorení novej pracovnej zmluvy alebo obnovení predchádzajúcej pracovnej zmluvy na dobu neurčitú inak ako odkazom na relevantné ustanovenia podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov a prípade odkazom na rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2004 o maximálnej dobe zamestnávania nestálych zamestnancov v službách Komisie.

(pozri bod 84)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: Adjemian a i./Komisia (rozsudok Adjemian II ), už citovaný, bod 95