A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (második tanács)

2011. július 7.

F‑57/10. sz. ügy

Stefano Pedeferri és társai

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kereset – Olyan személyek, akik az Európai Unió tisztviselőjének vagy alkalmazottjának vallják magukat – Elfogadhatatlanság – A pert megelőző eljárás követelményének be nem tartása”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben S. Pedeferri és az Istituto Vigilanza Notturna Gallarate Srl további tizenhárom munkavállalója azt kéri, hogy Közszolgálati Törvényszék ismerje el, hogy az Európai Bizottság, pontosabban a Közös Kutatóközpont (JRC) szerződéses személyi állományának tagja, és ez alapján kötelezze a Bizottságot egyrészt azon díjazás és más pénzbeli előnyök kifizetésére, amelyek e minőségében őt megilletik, másrészt a neki okozott kár megtérítésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. A felperesek maguk viselik a saját költségeiket, továbbá kötelesek viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket is.

Összefoglaló

Tisztviselők – Kereset – Elfogadhatósági feltételek – Az előzetes igazgatási eljárás tiszteletben tartása

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

A személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében szabályozott jogorvoslati lehetőségek rendszerében egyrészt a Közszolgálati Törvényszék előtti keresetnek a kinevezésre jogosult hatóság, illetve a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság által hozott határozatban vagy a személyzeti szabályzatban meghatározott intézkedés meghozatalának az ezen hatóságok valamelyike általi elmulasztásában megtestesülő sérelmet okozó jogi aktus ellen kell irányulnia, másrészt e kereset csak akkor fogadható el, ha az érintett a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján előzetesen panaszt nyújtott be a kinevezésre jogosult hatósághoz vagy a munkaszerződés megkötésére jogosult hatósághoz, és a panaszt kifejezetten vagy hallgatólagosan elutasították. Ezenkívül, ha a tisztviselő vagy alkalmazott, vagy akár az intézményen kívüli személy azt kívánja elérni, hogy az adminisztráció vele kapcsolatban határozatot hozzon, az előzetes igazgatási eljárásnak a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése értelmében vett, az érdekelt által benyújtott arra irányuló kérelemmel kell elkezdődnie, hogy a kinevezésre jogosult hatóság vagy a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóság meghozza a kért határozatot, mivel e kérelem elutasítása lehet később panasz tárgya.

(lásd a 14. pontot)