2009. augusztus 24-én benyújtott kereset - Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia kontra Bizottság

(T-337/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Valencia, Spanyolország) (képviselő: E. Navarro Varona ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság az EK-Szerződés 230. és 231. cikke alapján semmisítse meg az Európai Bizottság 2009. június 15-i határozatát, amellyel ezen intézmény részben megtagadta a MICOF 2008. október 23-i eredeti kérelmében és 2009. január 19-i megerősítő kérelmében kérelmezett információhoz való hozzáférés;

kötelezze a Bizottságot a MICOF jelen eljárásban felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset az Európai Közösségek Bizottságának azon határozata ellen irányul, amellyel részben megtagadta bizonyos, az ECORYS Nederland BV tanácsadó vállalkozás által a 2007. június 22-i, az alperes Belső Piaci Főigazgatóságának és szervezeti egységeinek szánt "Study of regulatory restrictions in the field of pharmacies" című kiadvány elkészítéséhez kidolgozott dokumentumokhoz való hozzáférést.

Állításainak alátámasztására a felperes az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanács rendelet1 4. cikke (2) bekezdésének és 8. cikkének megsértésére hivatkozik.

E tekintetben azt állítja, hogy a megtámadott határozat:

nem tartalmaz indokolást,

tévesen értékeli a jogi személyek üzleti érdekeire vonatkozó kivételt, a szellemi tulajdont is beleértve,

nyilvánvaló értékelési hibát tartalmaz, mivel nem értékeli a magasabb rendű közérdek fennállását,

nem tartja tiszteletben az iratokhoz való hozzáférésre irányuló megerősítő kérelemre adandó válasz tekintetében előírt határidőt.

____________

1 - HL L 145., 2001.5.31., 43. o., magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet 3. kötet 331. o.