Žaloba podaná 9. júla 2010 - Hecq/Komisia

(vec F-56/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie Komisie, ktorým sa zamieta úplné preplatenie určitých lekárskych výdavkov a odmien

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie prijaté 20. októbra 2009 likvidačným oddelením bruselskej zdravotnej poisťovni vo forme vyúčtovania č. 171, ktorým sa zamietlo úplné preplatenie štyroch návštev u všeobecného lekára zo 17. februára, z 2. apríla, z 23. apríla a z 11. mája 2009, dvoch návštev u lekára špecialistu zo 6. apríla a z 15. júna 2009 ako dvoch nákupov liekov predpísaných psychiatrom Vandenborreom z 22. júna a 22. septembra 2009,

zrušiť v rozsahu, v akom je to potrebné, rozhodnutie prijaté menovacím orgánom z 13. apríla 2010 v rozsahu, v akom sa zamieta sťažnosť žalobcu podaná 20. januára 2010 proti uvedenému rozhodnutiu z 20. októbra 2009,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________