Överklagande ingett den 1 april 2021 av Olimp Laboratories sp. z o.o. av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 27 januari 2021 i mål T-817/19, Olimp Laboratories mot EUIPO

(Mål C-219/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Olimp Laboratories sp. z o.o. (ombud: M. Kondrat, adwokat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 24 juni 2021 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Olimp Laboratories sp. z o.o. ska bära sina rättegångskostnader.

____________