Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 maja 2011 r. - AQ przeciwko Komisji

(Sprawa F-66/10)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Sprawozdanie z oceny - Postępowanie w sprawie oceny za 2009 r. - Niższa grupa zaszeregowania oceniającego niż podlegającego ocenie - Ocena wyników w pracy za część właściwego okresu - Brak wyznaczenia celów dla ocenianego urzędnika)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AQ (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Massaux)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. w zakresie w jakim skarżący został zaklasyfikowany w trzeciej (III) grupie wyników w pracy i zostały mu przyznane 2 punkty awansu.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność sprawozdania z oceny AQ sporządzonego w ramach postępowania w sprawie oceny i awansów za 2009 r. a także decyzji o przyznaniu mu 2 punktów awansu w ramach tego postępowania.

Komisja Europejska zapłaci kwotę 2000 EUR na rzecz AQ.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Komisja Europejska zostaje obciążona całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 74.