Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 juli 2014 – Mészáros / Commissie

(Zaak F-22/13)1

(Openbare dienst – Vergelijkend onderzoek – Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/207/11 – Geslaagde van het vergelijkend onderzoek die op de reservelijst is geplaatst – Verificatie door het TABG van de voorwaarden voor deelneming aan een vergelijkend onderzoek van de rang AD 7 – Kortere beroepservaring dan de vereiste minimumduur – Kennelijke beoordelingsfout van de jury – Intrekking van aanstellingsaanbod door het TABG – Gebonden bevoegdheid van het TABG)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Mátyás Támas Mészáros (Krakau, Polen) (vertegenwoordiger: M. Pecyna, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Eggers en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het door ESTAT gedane verzoek om verzoeker aan te werven en tot vaststelling dat hij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/207/11

Dictum

Het beroep wordt kennelijk ongegrond verklaard.

De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Mészáros.

____________

____________

1 PB C 291 van 5.10.2013, blz. 7.