Talan väckt den 21 augusti 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-89/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och A. Tymen)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte omplacera sökanden.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 10 maj 2012 att avslå sökandens klagomål av den 25 januari 2012, fattat av direktören för direktion D vid GD Personal och säkerhet, vilket kommunicerades till sökanden genom meddelande av den 11 maj 2012,

i mån av behov ogiltigförklara beslutet av den 21 november 2011 att avslå sökandens begäran av den 29 juni 2011,

förplikta kommissionen att vidta de ändringsåtgärder som är nödvändiga för att principen om likvärdig karriärutveckling åter ska iakttas avseende sökanden, och

förplikta kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader.