ELT teatis

 

Esimese Astme Kohtu 13. septembri 2005. aasta otsus - Sportwetten/ Siseturu Ühtlustamise Amet

Ühenduse kaubamärk - Kehtetuks tunnistamise taotlus - Ühenduse kujutismärk, mis sisaldab sõnalist osa INTERTOPS - Kaubamärk, mis on vastuolus avaliku korra või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt f ja lõige 2 ning artikkel 51

(Kohtuasi T-140/02)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja(d): Sportwetten GmbH Gera (Gera, Saksamaa) [Esindaja(d): advokaat A. Zumschlinge]

Kostja(d): Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) [Esindaja(d): D. Schennen ja G. Schneider]

Teine (teised) menetluspool(ed) apellatsioonikojas menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus: Intertops Sportwetten GmbH (Salzburg, Austria) [Esindaja(d): advokaadid alguses H. Pfeifer, hiljem R. Heimler]

Kohtuasja sisu

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 21. veebruari 2002. aasta otsuse peale (asi R 338/2000-4), mis käsitleb ühenduse kujutismärgi INTERTOPS kehtetuks tunnistamise taotlust.

Otsuse resolutsioon

Vajadus otsustada nii hageja nõude üle tunnistada kehtetuks sõnalist osa INTERTOPS sisaldava ühenduse kujutismärk kui ka menetlusse astuja nõude üle lisada toimikusse üks dokument on ära langenud.

Jätta hagi muus osas rahuldamata.

Kõik kohtukulud mõista välja hagejalt.

____________

1 - ELT C 169, 13.7.2002.