Προσφυγή της 23ης Ιουλίου 2012 – ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-77/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ΖΖ (εκπρόσωπος: R. Nedin, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως με την οποία ο προσφεύγων δεν έγινε δεκτός να συμμετάσχει στις δοκιμασίες αξιολογήσεως στο πλαίσιο του διαγωνισμού EPSO/AD/208/11.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τη σιωπηρή απόφαση περί απορρίψεως της διοικητικής του ενστάσεως της 18ης Ιανουαρίου 2012 και την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού της 10ης Μαΐου 2012, καθόσον οι αποφάσεις αυτές αντίκεινται στις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και να εξαλείψει τις νομικές συνέπειες των προσβαλλομένων αποφάσεων.