Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 24 maj 2007 - Lofaro mot kommissionen

(Förenade målet F-27/06 och F-75/06)1

(Tjänstemän - Tillfälligt anställd - Förlängning av provanställning - Uppsägning efter provanställningens slut - Rättsakt som går någon emot - Tidsfrist för klagomål

- Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alessandro Lofaro (Bryssel, Belgien) (ombud: advokat J.-L. Laffineur)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och K. Herrmann, biträdda i mål F-27/06 av advokat F. Longfils)

Saken

I mål F-27/06:

Dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut att förlänga sökandens provanställning och att säga upp sökandens anställningsavtal vid utgången av den perioden, dels talan om skadestånd.

I mål F-75/06:

Dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 28 september 2005 av säga upp sökanden efter provanställningens slut och av den provanställningsrapport som ligger till grund för det beslutet, dels talan om skadestånd.

Avgörande

Talan skall avvisas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - F-27/06: EGT C 208, av den 6.5.2006, s. 35 och F-75/06: EGT C 212, av den 2.9.2002, s.48.