Vispārējās tiesas 2015. gada 18. septembra spriedums – Deutsche Post/Komisija

(lieta T-421/07 RENV) 1

Valsts atbalsts – Pasta sūtījumu piegāde – Pasākumi, ko Vācijas iestādes veikušas par labu Deutsche Post AG – Lēmums uzsākt EKL 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru – Interese celt prasību – Pabeigtas procedūras atkārtota sākšana – Sprieduma, ar kuru tiek atcelts tiesību akts, iedarbība

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Deutsche Post AG (Bonna, Vācija) (pārstāvji – J. Sedemund un T. Lübbig, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Martenczuk, T. Maxian Rusche un R. Sauer)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: UPS Europe NV/SA (Brisele, Beļģija) un UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Vācija) (pārstāvis – T. Ottervanger, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2007. gada 12. septembra Lēmumu uzsākt [EKL] 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz Vācijas Federatīvās Republikas par labu Deutsche Post AG (atbalsts C 36/07 (ex NN 25/07)) piešķirto valsts atbalstuRezolutīvā daļa:Komisijas 2007. gada 12. septembra Lēmumu uzsākt EKL 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru attiecībā uz Vācijas Federatīvās Republikas par labu Deutsche Post AG (atbalsts C 36/07 (ex NN 25/07)) piešķirto valsts atbalstu atcelt tiktāl, ciktāl Komisija sāka formālās izmeklēšanas procedūru saistībā ar minētajiem valsts pasākumiem, izņemot par labu Deutsche Bundespost Postdienst un Deutsche Post piešķirto valsts galvojumu;Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Deutsche Post prasības atcelt tiesību aktu ietvaros radušos tiesāšanās izdevumus, tostarp tos tiesāšanās izdevumus, kas radušies apelācijas tiesvedībā Tiesā;UPS Europe NV/SA un UPS Deutschland Inc. & Co. OHG sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1      OV C 22, 26.1.2008.