Prasība, kas celta 2011. gada 25. jūlijā - ZZ/Komisija

(lieta F-73/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt lēmumu nepielaist prasītāju atklātā konkursa EPSO/AD/181/10 novērtēšanas pārbaudījumiem

Prasītāja prasījumi:

Prasītāja prasījumi Civildienesta tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (turpmāk tekstā - "EPSO") 2010. gada 20. augusta un 2010. gada 15. septembra lēmumus, ar kuriem prasītājam tika paziņots, ka viņš netiek pielaists atklātā konkursa EPSO/AD/181/10 novērtēšanas pārbaudījumiem (turpmāk tekstā - "apstrīdētais lēmums");

turklāt un tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt EPSO 2011. gada 15. aprīļa lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja 2010. gada 10. novembra sūdzība par iepriekš minētajiem lēmumiem (turpmāk tekstā - "noraidījuma lēmums");

līdz ar to izdot rīkojumu par prasītāja atpakaļ iekļaušanu atlases procedūrā, vajadzības gadījumā rīkojot jaunus pārbaudījumus

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________