SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 9. julija 2009

Zadeva F-104/07

Micheline Hoppenbrouwers

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Zaposlovanje – Zdravstveni pregled – Fizična nezmožnost – Člen 2(1) Priloge k PZDU“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero M. Hoppenbrouwers v bistvu predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 18. decembra 2006, s katero ji je bila zavrnjena zaposlitev pogodbene uslužbenke zaradi njene fizične nezmožnosti z dne 1. maja 2005.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Odločba, sprejeta po ponovni preučitvi prejšnje odločbe – Nezaposlitev pogodbenega uslužbenca po mnenju zdravniške komisije

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 33 in 90(2); Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 83)

2.      Uradniki – Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev – Zaposlovanje pogodbenih uslužbencev na podlagi člena 2 Priloge k Pogojem za zaposlitev drugih uslužbencev

(Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 82(3)(d) in Priloga, člen 2)

1.      Ničnostna tožba zoper zgolj potrditveno odločbo o prejšnji odločbi, ki ni bila izpodbijana v roku, ni dopustna, ker v skladu z navedeno opredelitvijo akt ne sme vsebovati nobene nove informacije glede na navedeno odločbo in ne sme biti sprejet po ponovni preučitvi položaja njenega naslovnika.

Ker pa je v skladu s členom 33 Kadrovskih predpisov priznana možnost za mnenje zaprositi zdravniško komisijo, to nujno pomeni, da je treba v okviru tožbe zoper odločbo o nezaposlitvi pogodbenega uslužbenca zaradi fizične nezmožnosti, ugotovljene med zdravstvenim pregledom pred zaposlitvijo, upoštevati odločbo, sprejeto po mnenju navedene komisije, in ne prvotne odločbe, ki jo je treba šteti za akt, ki posega v položaj v smislu člena 90(2) Kadrovskih predpisov. Ob nasprotnem stališču bi bil namreč možnosti, priznani s Kadrovskimi predpisi, da se za mnenje zaprosi zdravniško komisijo, odvzet polni učinek. Če bi se v zvezi s tem kot akt, ki posega v položaj, obravnavala samo prejšnja odločba o nezaposlitvi, bi osebe, ki bi želele za mnenje zaprositi zdravniško komisijo – da morebiti ne bi prekoračile predpisanega roka –, hkrati morale vložiti pritožbo v smislu člena 90(2) navedenih kadrovskih predpisov, kar bi zmanjšalo uporabnost postopka iz člena 33 Kadrovskih predpisov. Tak položaj bi nasprotoval tudi načelu ekonomičnosti postopka.

(Glej točke 40, 49 in 50.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 18. september 1992, X proti Komisiji, T-121/89 in T-13/90, Recueil, str. II-2195, točke 4, 5, 7, 11 in 12; 23. februar 1995, F proti Svetu, T-535/93, RecFP, str. I-A-49 in II-163, točke 4, 5, od 7 do 9 in 11; 15. oktober 1997, IPK proti Komisiji, T-331/94, Recueil, str. II-1665, točka 24; 21. oktober 1998, Vicente-Nuñez proti Komisiji, T-100/96, RecFP, str. I-A-591 in II-1779, točka 37; 18. januar 2001, Ioannou proti Svetu, T-65/00, RecFP, str. I-A-15 in II-67, točke 5, 8 in od 13 do 15; 3. april 2001, Zaur-Gora in Dubigh proti Komisiji, T-95/00 in T-96/00, RecFP, str. I-A-79 in II-379, točki 24 in 27.

2.      V skladu s členom 2 Priloge k Pogojem za zaposlitev drugih uslužbencev pogodba pogodbenega uslužbenca za nedoločen čas, ponujena vsaki osebi, ki so jo Skupnosti zaposlile 1. maja 2004 pod pogoji iz navedenega člena 2, začne veljati najpozneje 1. maja 2005. Poleg tega je v skladu s členom 83, prvi odstavek, Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev mogoče z zdravstvenim pregledom uradnega zdravnika institucije, ki ga mora opraviti uslužbenec pred zaposlitvijo, zagotoviti, da navedeni uslužbenec izpolnjuje pogoje za fizično zmožnost iz člena 82(3)(d) navedenih pogojev.

Tako je iz skupne uporabe člena 83, prvi odstavek, člena 82(3)(d) in člena 2 Priloge k Pogojem za zaposlitev drugih uslužbencev razvidno, da mora pogodbeni uslužbenec, čigar pogodba mora začeti veljati najpozneje 1. maja 2005, izpolnjevati pogoje za fizično zmožnost najpozneje na ta datum. Ker je pravica iz člena 2 Priloge k navedenim pogojem v zvezi s tem izjema od splošnega postopka zaposlovanja pogodbenih uslužbencev, se razlaga strogo.

Zato člena 82(3)(d) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev ni mogoče razlagati tako, da za ugotovitev o izpolnjevanju pogojev za fizično zmožnost zadostuje, da je fizično nezmožnost mogoče preklicati in da je zato mogoče pogoje za fizično zmožnost znova izpolnjevati celo po dolgem obdobju.

(Glej točke 71, 72, 75, 76 in 79.)