Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 19. september 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-31/13)

(Personalesag – procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen forlænget med afstandsfristen på ti dage – stævning indgivet pr. post inden for de efterfølgende ti dage – ingen lighed mellem den ene og den anden – sagen for sent anlagt)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på sagsøgerens ansøgning om betaling af erstatning for det tab, han angiveligt har lidt i anledning af og efter hans omplacering fra Kommissionens delegation i Luanda til Kommissionens hovedkontor i Bruxelles.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger.