Kasační opravný prostředek podaný dne 27. ledna 2021 Lietuvos geležinkeliai AB proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 18. listopadu 2020 ve věci T-814/17, Lietuvos geležinkeliai v. Komise

(Věc C-42/21 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Lietuvos geležinkeliai AB (zástupci: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Orlen Lietuva AB

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

Zcela nebo zčásti rušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž jím byla odmítnuta žaloba navrhovatelky znějící na zrušení rozhodnutí Komise C(2017) 6544 final ze dne 2. října 2017 ve věci AT.39813 – Baltská železnice1 ;

zcela nebo zčásti zrušil toto rozhodnutí;

podpůrně zrušil nebo dále snížil pokutu uloženou Lietuvos geležinkeliai; a

uložil Komisi náhradu všech nákladů vynaložených v tomto řízení a v řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka podává kasační opravný prostředek na základě čtyř důvodů.

Zaprvé, Tribunál nesprávně vyložil a tedy i nesprávně aplikoval judikaturu Soudního dvora, podle níž podnik v dominantním postavení potřebuje zaručit přístup k infrastruktuře pouze v případě, že by odmítnutí přístupu pravděpodobně eliminovalo hospodářskou soutěž na trhu pro osobu požadující přístup, nelze-li takové odmítnutí objektivně odůvodnit a pokud je přístup sám o sobě nezbytný k podnikání této osoby.

Zadruhé, „rychlé“ odstranění 19 kilometrů tratě propojující Mažeikiai v severozápadní Litvě s Lotyšskou hranicí (dále jen „trať“) „bez předchozího zajištění potřebných financí“ není zneužitím dominantního postavení.

Zatřetí, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když odstranění tratě kvalifikoval jako způsobilé omezit hospodářskou soutěž.

Začtvrté, Tribunál si protiřečí, když odkazuje na údajný protisoutěžní úmysl navrhovatelky za účelem určení, zda by měla být uložena pokuta a za účelem posouzení její výše, ačkoli konstatoval, že údajné porušení nevycházelo z úmyslu navrhovatelky, její protisoutěžní strategie čí jednání ve zlé víře.

____________

1 Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 2. října 2017 týkající se řízení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (Věc AT.39813 – Baltská železnice) [oznámeno pod číslem C(2017) 6544)] (Úř. věst. 2017, C 383, s. 7).