RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

12. december 2013

Sag F-58/12

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – afgørelse om pensionering som følge af invaliditet – Personalerettens ophævelse på grund af manglende begrundelse – anmodning om fuldbyrdelse af dommen – anmodning om genansættelse – ophævelse af Personalerettens dom – manglende søgsmålsinteresse – artikel 266 TEU – institutionens ansvar uden for kontraktforhold – åbenbart, at sagen delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Luigi Marcuccio i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af den afgørelse, hvorved Europa-Kommissionen afslog hans ansøgning af 25. marts 2011 om genansættelse og erstatning for det lidte tab.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes, da det er åbenbart, at søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet. Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemandssager – søgsmålsinteresse – nødvendigheden af en eksisterende og faktisk interesse – vurdering på tidspunktet for sagens anlæg – søgsmål, der kan tilføre sagsøgeren en fordel

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemandssager – dom om annullation – retsvirkninger – forpligtelse til at vedtage gennemførelsesforanstaltninger – rækkevidde

(Art. 266 TEUF)

1.      En tjenestemand eller en tidligere tjenestemand kan inden for rammerne af et søgsmål, der er anlagt i henhold til vedtægtens artikel 90 og 91, nedlægge påstand om annullation af en akt, der indeholder et klagepunkt imod ham i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i vedtægtens artikel 90, stk. 2, såfremt den pågældende på tidspunktet for sagens anlæggelse har en eksisterende, faktisk og tilstrækkelig klar interesse i at opnå annullation af den pågældende akt, idet den pågældende, for at en sådan interesse kan anses at foreligge, kan opnå en fordel ved søgsmålet.

(jf. præmis 23)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 29. november 2006, forenede sager T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 og T-139/05, Agne-Dapper m.fl. mod Kommissionen m.fl., præmis 35 og den deri nævnte retspraksis

Den Europæiske Unions Ret: 11. september 2013, sag T-475/11 P, Marcuccio mod Kommissionen, præmis 13-18

2.       Med henblik på at overholde den forpligtelse, der er fastsat i artikel 266 TEUF, påhviler det den pågældende institution at træffe de foranstaltninger, som opfyldelsen af en dom om annullation indebærer, under udøvelse af det skøn, der herved tilkommer institutionen, og som er undergivet Unionens retsinstansers kontrol, og under overholdelse af domskonklusionen og præmisserne i den dom, den skal opfylde, samt af de EU-retlige regler.

Hvad angår opfyldelsen af en dom om annullation af en afgørelse om pensionering som følge af invaliditet på grund af manglende begrundelse og i givet fald vedtagelsen af en ny, behørigt dokumenteret afgørelse om invaliditet påhviler det først og fremmest den pågældende institution at kontrollere den pågældendes helbredstilstand.

(jf. præmis 33 og 34)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 19. oktober 2006, sag T-503/04, Pessoa e Costa mod Kommissionen, præmis 69 og 70 og den deri nævnte retspraksis