EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

30 päivänä toukokuuta 2013

Asia F‑102/11

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta – Kannekirjelmä, joka on toimitettu telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa – Postitse lähetetyssä kannekirjelmän alkuperäiskappaleessa olevasta omakätisestä allekirjoituksesta poikkeava telekopioon merkitty allekirjoitus – Myöhässä nostettu kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 22.12.2010 tehdyn päätöksen, jolla Euroopan komissio hylkäsi hänen Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) liitteessä VII olevan 8 artiklan nojalla esittämän vaatimuksensa matkakulujen maksamisesta vuosilta 2005–2010. Ennen alkuperäisen kannekirjelmän postitse toimittamista lähetettiin 10.10.2011 telekopiolla asiakirja, jonka esitettiin olevan jäljennös postitse toimitetusta kannekirjelmän alkuperäiskappaleesta.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Asianajajan omakätinen allekirjoitus – Tiukasti sovellettava olennainen määräys – Allekirjoituksen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan kolmas kohta ja 21 artiklan ensimmäinen kohta ja liitteessä I olevan 7 artiklan 1 kohta; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohta)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset – Kannekirjelmä, joka on toimitettu telekopiolaitteella kanteen nostamisen määräajassa – Postitse lähetetyssä kannekirjelmän alkuperäiskappaleessa olevasta omakätisestä allekirjoituksesta poikkeava allekirjoitus – Seuraus – Telekopion vastaanottamispäivän huomiotta jättäminen kanteen nostamisen määräajan noudattamista arvioitaessa

(Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 45 artiklan ensimmäinen kohta; virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan 1 ja 6 kohta; henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohta)

1.      Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan kolmannesta kohdasta ja 21 artiklan ensimmäisestä kohdasta, joita sovelletaan saman perussäännön liitteessä I olevan 7 artiklan 1 kohdan nojalla asian käsittelyyn virkamiestuomioistuimessa, käy ilmi, että jokaisella kantajalla on oltava edustajanaan henkilö, jolla on tähän vaadittava kelpoisuus, ja että asia voidaan saattaa unionin tuomioistuinten käsiteltäväksi pätevästi ainoastaan tällaisen henkilön allekirjoittamalla kanteella. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä tai virkamiestuomioistuimen työjärjestyksessä ei ole määrätty minkäänlaisesta erivapaudesta tästä velvollisuudesta tai sen poikkeuksesta.

Juuri sen vuoksi, että asianajajalla on perustavanlaatuisen tärkeä tehtävä oikeudenhoidon toteuttamisessa avustavana henkilönä virkamiestuomioistuimessa käytävissä oikeudenkäyntimenettelyissä, työjärjestyksen 34 artiklan 1 kohdassa määrätään, että jokaisen oikeudenkäyntiasiakirjan alkuperäiskappaleen on oltava asianosaisen edustajan allekirjoittama. Allekirjoituksellaan tämä viimeksi mainittu ottaa nimittäin vastuun kannekirjelmän laatimisesta ja sisällöstä ja täyttää oikeudenhoidon toteuttamisessa avustavana henkilönä Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä ja virkamiestuomioistuimen työjärjestyksessä hänelle annetun olennaisen tehtävän antamalla siten toimensa hoitamisen kautta kantajalle mahdollisuuden saattaa asia virkamiestuomioistuimeen.

Omakätistä allekirjoitusta koskevalla vaatimuksella varmistetaan oikeusvarmuuden tavoitteen mukaisesti kannekirjelmän autenttisuus ja suljetaan pois vaara siitä, että kannekirjelmää ei ole todellisuudessa laatinut henkilö, jolla on vaadittu kelpoisuus. Tätä vaatimusta on näin ollen pidettävä olennaisena muotomääräyksenä, ja sitä on tulkittava tiukasti, ja sen noudattamatta jättäminen johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen.

(ks. 22–24 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 131/83, Vaupel v. yhteisöjen tuomioistuin, 15.3.1984, 8 kohta ja asia C‑174/96 P, Lopes v. yhteisöjen tuomioistuin, 5.12.1996, 8 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑223/06 P, parlamentti v. Eistrup, 23.5.2007, 50 ja 51 kohta

2.      Jotta unionin henkilöstöä koskevissa oikeudenkäyntiasioissa jokainen oikeudenkäyntiasiakirja toimitettaisiin säännönmukaisesti, virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklan säännösten ja erityisesti sen 1 ja 6 kohdan perusteella asianosaisen edustajan on allekirjoitettava omakätisesti telekopiolla toimitettu oikeudenkäyntiasiakirjan alkuperäiskappale, joka on viimeistään kymmenen päivän kuluessa konkreettisesti jätettävä virkamiestuomioistuimen kirjaamoon joko postitse tai henkilökohtaisesti. Jotta jokaisen oikeudenkäyntiasiakirjan alkuperäiskappale toimitettaisiin asetetussa määräajassa, edellä mainitun työjärjestyksen 34 artiklan perusteella asianosaisen edustaja ei toisin sanoen saa merkitä kahta erillistä omakätistä allekirjoitusta, vaikka ne olisivat aitoja, toista virkamiestuomioistuimen kirjaamoon telekopiolla toimitettuun asiakirjaan ja toista virkamiestuomioistuimen kirjaamoon postitse tai henkilökohtaisesti toimitettuun alkuperäiskappaleeseen.

Näissä olosuhteissa on todettava, että jos asiakirjan alkuperäiskappaleessa, joka on konkreettisesti jätetty virkamiestuomioistuimen kirjaamoon kymmenen päivän kuluessa sen jäljennöksen toimittamisesta virkamiestuomioistuimeen telekopiolaitteen välityksellä, ei ole samaa allekirjoitusta kuin telekopioidussa asiakirjassa, virkamiestuomioistuimen kirjaamoon on saapunut kaksi erillistä oikeudenkäyntiasiakirjaa, joissa kummassakin on eri allekirjoitus, vaikka ne olisivat saman henkilön merkitsemiä. Koska telekopiolla lähetetyn tekstin toimittaminen ei täytä virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 34 artiklassa asetettuja oikeusvarmuuden vaatimuksia, telekopiolla lähetetyn asiakirjan toimittamispäivä ei ole ratkaiseva kanteen nostamisen määräajan noudattamisen kannalta.

Kanteen nostamisen määräaika on vahvistettu henkilöstösääntöjen 91 artiklan 3 kohdassa, ja sitä voidaan pidentää Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 45 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla pitkien etäisyyksien vuoksi. Näistä säännöksistä ei voida poiketa virkamiestuomioistuimen työjärjestyksellä. Näin ollen on tärkeää, että kanteen alkuperäiskappale laaditaan viimeistään näiden määräaikojen päättyessä. Tältä kannalta katsottuna sen lähettäminen telekopiolla ei ole pelkkä toimittamistapa, vaan sen avulla voidaan myös todistaa, että määräajan jälkeen toimitettu kanteen alkuperäiskappale oli jo laadittu edellä mainituissa määräajoissa.

(ks. 25–27 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑113/11, Marcuccio v. komissio, 21.2.2013, 22 kohta