Žaloba podaná dne 19. září 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-91/13)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, ve kterém byl žalobce požádán, aby vrátil příspěvek za práci v zahraničí a cestovní výdaje, které mu byly vyplaceny během jeho přidělení v Německu, jakož i vrácení částky, která již byla získána zpět, a náhrada nemajetkové újmy.

Návrhová žádání

Zrušit rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2012, ve kterém byl žalobce požádán, aby vrátil svůj příspěvek za práci v zahraničí a roční cestovní výdaje, jež mu byly poskytnuty během jeho přidělení v Německu;

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 24. června 2013, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce;

v důsledku toho nařídit, aby orgán oprávněný ke jmenování vrátil částku, která již byla získána zpět, navýšenou o úroky z prodlení ve výši referenční sazby Evropské centrální banky zvýšené o 2 procentní body;

v každém případě nahradit způsobenou nemajetkovou újmu, stanovenou ex aequo et bono na 5.000 eur;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.