Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Köln (Nemecko) 19. marca 2021 – EF/Deutsche Lufthansa AG

(vec C-172/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: EF

Žalovaná: Deutsche Lufthansa AG

Prejudiciálne otázky

Ide v prípade podnikového cestovného, ktoré je výhodnejšie ako obvyklé cestovné (v tejto veci 152 eur namiesto 169 eur), a ktoré vyplýva z rámcovej dohody medzi leteckým dopravcom a iným podnikom, pričom jeho rezervácia je vyhradená výlučne pre pracovníkov dotknutého podniku na účely služobných ciest, o znížené cestovné v zmysle článku 3 ods. 3 prvej vety nariadenia (ES) č. 261/20041 , ktoré nie je priamo alebo nepriamo dostupné pre verejnosť?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: nejde v prípade takéhoto podnikového cestovného aj o program pre častého zákazníka alebo iný obchodný program leteckého dopravcu alebo cestovnej kancelárie v zmysle článku 3 ods. 3 druhej vety nariadenia (ES) č. 261/2004?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. ES L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).