Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 21ης Οκτωβρίου 2011 – Torijano Montero κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-30/11) 1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του δευτέρου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

1    ΕΕ C 179 της 18.6.2011, σ. 21.