PlasticsEurope 25. veebruaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. detsembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-207/18: PlasticsEurope versus ravimiamet

(kohtuasi C-119/21)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: PlasticsEurope (esindajad: advokaadid R. Cana, E. Mullier)

Teised menetlusosalised: Euroopa Ravimiamet, Saksamaa Liitvabariik, Prantsuse Vabariik, ClientEarth

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-207/18;

tühistada vaidlustatud akt;

teise võimalusena saata asi tagasi Üldkohtusse apellandi tühistamisnõude kohta otsuse tegemiseks;

mõista käesoleva menetluse kohtuskulud ja Üldkohtu menetluse kohtukulud, sealhulgas menetlusse astujate kohtukulud välja vastustajalt.

Väited ja peamised argumendid

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kaalutlusruumi aine kindlaksmääramisel väga ohtliku ainena määruse (EÜ) nr 1907/20061 (REACH-määrus) artikli 57 punkti f tähenduses ei tohi tõlgendada nii, et see annab ECHA-le täieliku võimu, mida ei ole võimalik kahtluse alla seada, teha ilmselgeid vigu selle artikli 57 punkti f tähenduses „teaduslike tõendite“ valikul ja hindamisel. Üldkohus on aga lugenud selle vastuvõetavaks, otsustades, et ilmselget hindamisviga saab tuvastada ainult siis, kui ECHA on täielikult ja valesti jätnud arvesse võtmata usaldusväärse teadusuuringu ja kui selle uuringu arvesse võtmine oleks muutnud tõenditele antud terviklikku hinnangut selliselt, et otsus oleks olnud ebausutav. Üldkohus nõustus seejärel sellega, et ECHA võib tugineda ebausaldusväärsete teadusuuringute tulemustele ning et nende nõrk usaldusväärsus ei välista nende arvesse võtmist. Üldkohus läks veelgi kaugemale, lugedes vastuvõetavaks tuginemise ebausaldusväärsetele ja ebaselgetele teadusuuringutele, mille tulemused toetavad ECHA sihitud hüpoteesi aine väidetava ohtlikkuse kohta. Üldkohus on seda tehes rikkunud õigusnormi ja teadusliku tipptaseme põhimõtet.

Üldkohus on rikkunud õigusnormi ja tõlgendanud valesti REACH määruse artikli 57 punkti f ning rikkunud apellandi õigust olla ära kuulatud, tõlgendades valesti apellandi väiteid seoses nõudega teha kindlaks, et aine suhtes kehtivad sama tõsised kahtlused kui REACH-määruse artiklite 57 punktide a-e alusel kindlaksmääratud ainete suhtes.

Üldkohus on rikkunud õigusnormi teaduslike uuringute usaldusväärsust käsitleva apellandi väitega seotud tõendite hindamisel ja moonutas temale esitatud tõendeid.

Üldkohus on tõlgendanud valesti ettevaatuspõhimõtet ja seega rikkunud õigusnormi, leides, et nimetatud põhimõte toetab ECHA poolt teaduslikule tõendusmaterjalile antud hinnangut.

Üldkohus on rikkunud õigusnormi, kui ta asus seisukohale, et vaheained ei ole vabastatud REACH-määruse artiklite 57 ja 59 alusel kindlaksmääramisest põhjendusel, et need sätted käsitlevad ainult aine põhiomadusi ja mitte kasutusala (mis hõlmaks seda, kas aine on vaheaine või mitte) ning et ei olnud ebaproportsionaalne, kui ECHA seda tegi.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT 2006, L 396, lk 1).