Жалба, подадена на 26 септември 2022 г. — Sophienwald/EUIPO – Zalto Glas (Sw Sophienwald)

(Дело T-597/22)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Sophienwald AG (Вадуц, Лихтенщайн) (представител: J. Hellenbrand, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Zalto Glas GmbH (Гмюнд, Австрия)

Данни за производството пред EUIPO

Притежател на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз „Sw Sophienwald“ —марка на Европейския съюз № 13 448 981

Производство пред EUIPO: производство по отмяна

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 25 юли 2022 г. по преписка R 2113/2021-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски, направени в производството пред Общия съд и в производството пред EUIPO.

Изложени основания

Нарушение на член 95, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Нарушение на член 94, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Нарушение на забраната за произвол.

____________