Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 28 februari 2013 – M / EMA

(Zaak F-47/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

____________

1    PB C 227 van 28/07/12, blz. 37.