Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 februarie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbeits- und Sozialgericht Wien - Austria) – BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse/Gradbeništvo Korana d.o.o.

(Cauza C-579/17)1

[Trimitere preliminară – Cooperarea judiciară în materie civilă – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Articolul 1 alineatul (1) – Domeniu de aplicare – Materie civilă și comercială – Articolul 1 alineatul (2) – Materii excluse – Securitate socială – Articolul 53 – Cerere de eliberare a unui certificat care atestă că decizia dată de instanța de origine are caracter executoriu – Hotărâre privind o creanță constituită din contribuții suplimentare pentru indemnizația de concediu plătit, deținută de un organism de securitate socială împotriva unui angajator în temeiul detașării lucrătorilor – Exercitarea de către instanța sesizată a unei activități jurisdicționale]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Părțile din procedura principală

Reclamantă: BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse

Pârâtă: Gradbeništvo Korana d.o.o.

Dispozitivul

Articolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie interpretat în sensul că o acțiune prin care se urmărește obținerea plății unei creanțe constituite din contribuții suplimentare pentru indemnizația de concediu plătit, deținută de un organism colectiv de drept public împotriva unui angajator, în temeiul detașării într-un stat membru a unor lucrători al căror loc de muncă obișnuit nu se află în acest stat membru sau în cadrul punerii la dispoziție de forță de muncă în acest stat membru ori împotriva unui angajator al cărui sediu este situat în afara teritoriului statului membru respectiv în temeiul angajării de lucrători al căror loc de muncă obișnuit se află în același stat membru, intră în domeniul de aplicare al acestui regulament, în măsura în care modalitățile de exercitare a unei asemenea acțiuni nu derogă de la normele de drept comun și, în special, nu înlătură posibilitatea instanței sesizate de a verifica temeinicia datelor pe care se bazează constatarea creanței respective, aspect a cărui verificare este de competența instanței naționale.

____________

1     JO C 424, 11.12.2017.