Skarga wniesiona w dniu 18 marca 2010 r. - Capidis przeciwko Komisji

(Sprawa F-18/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Georges Capidis (Zellik, Belgia) i in. (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nałożeniu na skarżącego kary dyscyplinarnej w postaci obniżenia grupy zaszeregowania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o nałożeniu na skarżącego kary dyscyplinarnej w postaci obniżenia grupy zaszeregowania przewidzianej w art. 9 ust. 1 akapit f) załącznika IX do regulaminu pracowniczego;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________