Žaloba podaná 21. marca 2007 - Potoms a Scillia/Parlament

(vec F-26/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Gerrit Potoms (Malines, Belgicko) a Mario Scillia (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcov

vyhlásiť články 5 a 12 prílohy XIII služobného poriadku za nezákonné,

zrušiť osobitné rozhodnutia, ktorými boli žalobcovia vymenovaní na miesto referenta, v časti, kde stanovujú ich zaradenie podľa článku 5 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku,

vyhlásiť, že vykonávacie opatrenia týkajúce sa povýšenia a prideľovania bodov za zásluhu sú nezákonné v rozsahu, v ktorom predpokladajú odňatie bodov za zásluhu a pre povýšenie v prípade preradenia z jednej funkčnej skupiny do druhej,

zrušiť osobitné rozhodnutia o odňatí bodov za zásluhu a pre povýšenie získaných žalobcami v ich pôvodnej kategórii,

zrušiť osobitné rozhodnutia o použití násobiaceho koeficientu nižšieho ako 1 pre účely určenia odmeny žalobcov,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia uplatňujú žalobné dôvody veľmi podobné dôvodom uvádzaným vo veci F-31/061.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006, s. 50.