Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2013 – Andres a i./ECB

(vec F-15/10)1

(Verejná služba – Zamestnanci ECB – Reforma systému sociálneho zabezpečenia – Zmrazenie dôchodkového plánu – Vykonávanie dôchodkového systému – Konzultácia s dozorným výborom – Konzultácia s výborom zamestnancov – Konzultácia s generálnou radou – Konzultácia s radou guvernérov – Trojročné vyhodnotenie dôchodkového plánu – Porušenie podmienok zamestnávania – Zjavne nesprávne posúdenie – Zásada proporcionality – Nadobudnuté práva – Zásada právnej istoty a predvídateľnosti – Povinnosť informovania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Carlos Andres a i. (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: C. Kroppenstedt a F. Malfrère, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)Predmet veciNa jednej strane, návrh na zrušenie výplatných listín žalobcov z júna 2009, ako aj všetkých nasledujúcich výplatných listín a tých, ktoré budú vydané, v rozsahu, v akom tieto listiny predstavujú uskutočnenie reformy dôchodkového systému prijatej 4. mája 2009. Na druhej strane, žaloba o náhradu škody vzniknutej žalobcomVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    C. Andres a 168 ďalších žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe, znášajú svoje trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej centrálnej banke.