Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberlandesgericht Bamberg (Tyskland) den 11. juni 2021 – straffesag mod MR

(Sag C-365/21)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Bamberg

Tiltalt i straffesagen

MR

Præjudicielle spørgsmål

1.    Er artikel 55 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen 1 forenelig med artikel 50 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og fortsat gyldig, for så vidt som den tillader den undtagelse fra forbuddet mod dobbelt strafforfølgelse, at en kontraherende part på tidspunktet for ratifikation, accept eller godkendelse af denne konvention kan erklære, at den ikke er bundet af nævnte konventions artikel 54, når de strafbare handlinger, der ligger til grund for den udenlandske dom, udgør en krænkelse af denne kontraherende parts sikkerhed eller andre lige så væsentlige interesser?

2.    Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende:

Er artikel 54 og 55 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og chartrets artikel 50 og 52 til hinder for, at de tyske domstole fortolker Forbundsrepublikken Tysklands erklæring i forbindelse med ratifikationen af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen vedrørende § 129 i Strafgesetzbuch (den tyske straffelov) (Bundesgesetzblatt 1994 II 631) således, at erklæringen også omfatter kriminelle organisationer, der – som den foreliggende – udelukkende begår økonomisk kriminalitet og derudover ikke forfølger politiske, ideologiske, religiøse eller anskuelsesmæssige mål og heller ikke med urimelige midler søger at påvirke det politiske liv, medier, den offentlige forvaltning, retsvæsenet eller økonomien?

____________

1     Konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14.6.1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser (EFT 2000, L 239, s.19).