Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 20. června 2007 - Tesoka v. FEACVT

(Věc F-51/06)1

(Veřejná služba - Dočasní zaměstnanci - Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek - Odstoupení - Žaloba na neplatnost a na náhradu škody - Neexistence aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení - Zjevná nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgie) (zástupce: J.-L. Fagnart, advokát)

Žalovaná: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (FEACVT) (zástupce: C. Callanan, advokát)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, které zamítá žádosti žalobkyně směřující k získání náhrad škody, na které má údajně právo v důsledku svého odstoupení v souladu s nařízením č. 1111/2005, a jednak žádost o náhradu škody (věc T-398/05 postoupená Soudem prvního stupně)

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Každá z účastnic řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 10, 14.01.2006, s. 28.