POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 7 października 2013 r.

Sprawa F‑57/12

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Renta inwalidzka – Odliczenie kwoty wierzytelności instytucji – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia o łączną kwotę 1661 EUR renty inwalidzkiej wypłacanej mu w okresie od czerwca do września 2011 r. oraz naprawienia szkody wynikającej z tego potrącenia.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona, w części jako oczywiście niedopuszczalna, a w części jako oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej. Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską, w tym powstałymi w postępowaniu o zastosowanie środka tymczasowego w sprawach F‑57/12 R i T‑464/12 P(R). Luigi Marcuccio zapłaci na rzecz Sądu kwotę 2000 EUR.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Decyzja niekorzystna – Obowiązek uzasadnienia – Decyzja wpisująca się w kontekst znany jej adresatowi

(regulamin pracowniczy, art. 25 akapit drugi)

2.      Postępowanie sądowe – Koszty sądowe – Koszty, na które naraziła Sąd do spraw Służby Publicznej stanowiąca nadużycie skarga urzędnika – Zasądzenie od urzędnika zwrotu wspomnianych kosztów

[regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 94 lit. a)]

1.      Obowiązek uzasadnienia niekorzystnej decyzji ma na celu zapewnienie zainteresowanej osobie informacji wystarczających do stwierdzenia, czy decyzja jest zasadna, czy też jest dotknięta wadą pozwalającą na podważenie jej zgodności z prawem i umożliwiającą sądowi Unii przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności z prawem zaskarżonej decyzji. Tym samym decyzja jest wystarczająco uzasadniona, jeśli zaskarżony akt został wydany w kontekście znanym danemu urzędnikowi, który umożliwia mu zrozumienie treści przyjętego w stosunku do niego środka.

(zob. pkt 30, 31)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑3/08 Marcuccio przeciwko Komisji, 7 października 2009 r., pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo; sprawa F‑89/09 Gagalis przeciwko Radzie, 1 grudnia 2010 r., pkt 67 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      Zgodnie z art. 94 lit. a) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej jeżeli Sąd poniósł koszty, których można było uniknąć, zwłaszcza jeżeli skarga stanowi oczywiste nadużycie, Sąd może zasądzić od strony, która je spowodowała, zwrot całości lub części tych kosztów, przy czym kwota zwrotu nie może przekraczać 2000 EUR. Skarga ewidentnie w sposób stanowiący nadużycie pochłania zasoby Sądu, w sytuacji gdy skarżący nie podaje informacji dotyczących przyczyny wydania przez instytucję decyzji, którą ta mu podała, i którą poznał przed wniesieniem skargi.

(zob. pkt 55, 56)