Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 - Μιχαήλ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-100/09) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλος - Δεδικασμένο - Καθήκον αρωγής - Άρθρο 24 του ΚΥΚ - Ηθική παρενόχληση)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Χρήστος Μιχαήλ (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: Χ. Μεϊδάνης, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και J. Baquero Cruz, επικουρούμενοι από τους E. Μπουρτζάλα και E. Αντύπα, δικηγόρους)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της καθής περί απορρίψεως της αιτήσεως αρωγής την οποία είχε υποβάλει, δυνάμει του άρθρου 24 του ΚΥΚ, ο προσφεύγων λόγω ηθικής παρενοχλήσεως που ισχυρίστηκε ότι υπέστη.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Ο Χ. Μιχαήλ φέρει τα δικαστικά του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Επιτροπής.

____________

1 - EE C 63 της 13.3.2010, σ. 52.