ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 29. septembra 2009

Vec F‑114/07

Rainer Wenning

proti

Európskemu policajnému úradu (Europol)

„Verejná služba – Zamestnanci Europolu – Obnovenie zmluvy zamestnanca Europolu – Článok 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu – Hodnotiaca správa“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 40 ods. 3 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (Dohovor o Europole) a článku 93 ods. 1 služobného poriadku zamestnancov Europolu, ktorou R. Wenning v zásade navrhuje zrušenie rozhodnutia Europolu z 21. decembra 2006 o neobnovení jeho zmluvy, zrušenie hodnotiacej správy vypracovanej za obdobie od januára do septembra 2006, ako aj zaviazanie Europolu na zaplatenie údajne vzniknutej majetkovej a nemajetkovej ujmy

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zamestnanci Europolu – Hodnotiaca správa – Vypracovanie – Usmernenia na hodnotenie zamestnancov Europolu

(Služobný poriadok zamestnancov Europolu, články 6 a 28)

2.      Úradníci – Zamestnanci Europolu – Hodnotiaca správa – Vypracovanie – Neexistencia záväznej lehoty

(Služobný poriadok zamestnancov Europolu, články 6 a 28)

3.      Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa

4.      Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Vypracovanie

5.      Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Zmena posúdenia v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením

6.      Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Súdne preskúmanie

(Služobný poriadok zamestnancov Europolu, články 6 a 28)

7.      Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Potreba koherentnosti medzi opisnými poznámkami a číselným hodnotením

8.      Úradníci – Zamestnanci Europolu – Prijímanie – Neobnovenie pracovnej zmluvy na dobu určitú

[Služobný poriadok zamestnancov Europolu, článok 6 a článok 94 ods. 1 písm. a)]

1.      Porušenia procesných pravidiel, akými sú pravidlá stanovené usmerneniami o procese rozvoja služobného postupu a hodnotenia zamestnancov prijatými Europolom, predstavujú podstatné nezrovnalosti, ktoré môžu spochybniť platnosť hodnotiacej správy zamestnanca v prípade, ak preukáže, že ak by k takým nezrovnalostiam nedošlo, obsah hodnotiacej správy by mohol byť iný..

(pozri body 97 a 102)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 9. marca 1999, Hubert/Komisia, T‑212/97, Zb. VS s. I‑A‑41, II‑185, bod 53

Súd pre verejnú službu: 15. decembra 2008, Skareby/Komisia, F‑34/07, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, bod 40, ktorý je predmetom odvolania na Súde pre verejnú službu, vec T‑91/09 P

2.      Pokiaľ ide o vypracovanie hodnotiacej správy zamestnanca Europolu, ani služobný poriadok zamestnancov Europolu, ani usmernenia o procese rozvoja služobného postupu a hodnotenia zamestnancov nestanovujú presný dátum na vypracovanie hodnotiacich správ. Článok 28 tohto služobného poriadku iba uvádza, že hodnotiaca správa sa vypracováva aspoň raz za rok. Hoci má administratíva neodkladnú povinnosť dbať na pravidelné vyhotovenie hodnotiacich správ v lehotách stanovených služobným poriadkom zamestnancov a ich vypracovanie v náležitej forme jednak z dôvodov riadnej správy vecí verejných, jednak ochrany záujmov úradníkov, v prípade neexistencie ustanovení, ktoré by podriaďovali priebeh hodnotenia presným lehotám, administratíva disponuje primeranou lehotou na vypracovanie hodnotiacej správy. Navyše, žiadne ustanovenie tohto služobného poriadku zamestnancov alebo spomenutých usmernení nezakazuje stanoviť, že určitý cieľ sa musí dosiahnuť pred koncom hodnoteného obdobia. Naopak, tieto usmernenia, podľa ktorých by na dosiahnutie cieľov mala byť stanovená lehota, nestanovujú, že lehota musí byť zhodná s koncom hodnoteného obdobia.

(pozri body 98 a 99)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 10. mája 2005, Piro/Komisia, T‑193/03, Zb. VS s. I‑A‑121, II‑547, body 76 až 78

3.      V rámci vypracovania hodnotiacej správy hodnotiteľ vykonáva hodnotenie v úzkej spolupráci s overovateľom, pričom overovateľ má, po rozhovore, o ktorý požiadal hodnotený úradník, možnosť správu buď zmeniť alebo potvrdiť.

(pozri bod 100)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 12. júla 2005, De Bry/Komisia, T‑157/04, Zb. VS s. I‑A‑199, II‑901, bod 44

4.      Samotným cieľom postupu hodnotenia je vyhodnotiť prácu a schopnosti dotknutého úradníka vo vopred stanovenej lehote. Pokiaľ je posudok hodnotiteľa za určité referenčné obdobie vyhotovený na konci kontradiktórneho konania, dotknutý úradník sa nemôže a posteriori dovolávať toho, že počas referenčného obdobia sa mu predbežne nič nevytýkalo. Nemožno preto vyžadovať, aby hodnotiace úsudky nadriadených v rámci konzultácie počas postupu hodnotenia pre dané obdobie, boli vopred prejednané medzi hodnoteným úradníkom a jeho nadriadeným alebo aby boli predmetom predchádzajúceho písomného napomenutia počas referenčného obdobia, pokiaľ sú počas postupu hodnotenia predmetom skutočného kontradiktórneho prejednania.

(pozri bod 104)

Odkaz:

Súdny dvor: 9. novembra 2006, Komisia/De Bry, C‑344/05 P, Zb. s. I‑10915, body 37 až 45

Súd prvého stupňa: 13. decembra 2005, Cwik/Komisia, T‑155/03, T‑157/03 a T‑331/03, Zb. VS s. I‑A‑411, II‑1865, bod 142

5.      V rámci vypracovania hodnotiacej správy smeruje povinnosť odôvodniť akúkoľvek odchýlku oproti predchádzajúcemu hodnoteniu k tomu, aby sa úradník mohol oboznámiť s dôvodmi zmeny analytických posúdení, overiť, či sa uvádzané skutočnosti skutočne stali, a následne predložiť, na základe jeho práva byť vypočutý, pripomienky k tomuto odôvodneniu, pričom hodnotiaca správa je postihnutá vadou spočívajúcou v nedostatku podstatnej formálnej náležitosti, ak bolo v dôsledku nedostatku odôvodnenia porušené právo úradníka byť vypočutý.

(pozri bod 108)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 16. júla 1992, Della Pietra/Komisia, T‑1/91, Zb. s. II‑2145, bod 30; Hubert/Komisia, už citovaný, bod 79; 25. októbra 2005, Micha/Komisia, T‑50/04, Zb. VS s. I‑A‑339, II‑1499, bod 36

6.      Hodnotiteľom je priznaná veľmi širokú miera voľnej úvahy, pokiaľ ide o posudky týkajúce sa práce osôb, ktoré majú hodnotiť. Súdne preskúmanie vykonávané súdom Spoločenstva o obsahu hodnotiacich správ je preto obmedzené na kontrolu riadneho priebehu postupu, vecnej správnosti skutkového stavu, ako aj neexistencie zjavne nesprávneho posúdenia alebo zneužitia právomoci. Súdu Spoločenstva totiž neprináleží, aby preskúmaval dôvodnosť posúdenia vykonaného administratívou o profesionálnej spôsobilosti úradníka, pokiaľ toto posúdenie obsahuje komplexné hodnotiace úsudky, ktoré svojou povahou nemôžu byť objektívne preskúmané.

(pozri body 111 a 117)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 9. decembra 1999, Progoulis/Komisia, T‑53/99, Zb. VS s. I‑A‑255, II‑1249, body 27 a 29; 12. júna 2002, Mellone/Komisia, T‑187/01, Zb. VS s. I‑A‑81, II‑389, bod 51; 25. októbra 2005, Cwik/Komisia, T‑96/04, Zb. VS s. I‑A‑343, II‑1523, bod 41

Súd pre verejnú službu: 1. februára 2007, Rossi Ferreras/Komisia, F‑42/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑39, II‑A‑1‑211, bod 33

7.      Opisné poznámky uvedené v hodnotiacej správe majú za cieľ odôvodniť analytické posúdenia uvedené v správe. Tieto poznámky sú základom pre vypracovanie hodnotenia a úradníkovi umožňujú pochopiť získané známky. Z tohto dôvodu a vzhľadom na ich významnú úlohu pri vypracovaní hodnotiacej správy musia byť poznámky v súlade s udelenými známkami do takej miery, aby sa hodnotenie považovalo za číselný alebo analytický prepis poznámok. S prihliadnutím na veľmi širokú mieru voľnej úvahy priznanú hodnotiteľom pri hodnotení práce osôb, ktorých hodnotením sú poverení, však môže prípadná nekoherentnosť v hodnotiacej správe odôvodniť zrušenie tejto správy, len ak je zjavná.

(pozri bod 132)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 13. decembra 2005, Cwik/Komisia, už citovaný, bod 80

8.      Administratíva nie je v zásade povinná odôvodniť akt, ktorým rozhodla o neobnovení pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú ku dňu jej skončenia. Každá zo zmluvných strán musí od začiatku ich zmluvného vzťahu očakávať, že druhá strana využije svoje právo uplatniť ku dňu skončenia zmluvy zmluvné podmienky tak, ako boli dohodnuté, to znamená v tom zmysle, že zmluva sa skončí k stanovenému dátumu. V prípade, ak neexistuje právo na obnovenie zmluvy na dobu určitú, obvykle sa teda nezdá byť potrebné, aby administratíva odôvodňovala, že trvá na skončení zmluvy k pôvodne stanovenému dátumu.

Europol však rozhodnutím prijatým jeho riaditeľom 8. decembra 2006 o vykonaní článku 6 služobného poriadku zamestnancov Europolu, ktoré obsahuje ustanovenia o obnovení zmlúv v Europole, vytvoril osobitný režim s cieľom zabezpečiť transparentnosť procesu obnovenia zmlúv. Zavedením tohto osobitného režimu Europol spresnil kritériá, ktoré zamýšľa uplatňovať v rámci výkonu svojej voľnej úvahy v oblasti obnovenia alebo neobnovenia pracovných zmlúv. Z uvedeného vyplýva vlastné obmedzenie tejto voľnej úvahy, keďže Europolu prináleží, aby postupoval v súlade s orientačnými pravidlami, ktoré si sám stanovil.

Z toho vyplýva, že zamestnanec Europolu, ktorý je zmluvnou stranou zmluvy na dobu určitú, má právo na to, aby Europol starostlivo a objektívne preskúmal, či spĺňa stanovené podmienky na to, aby bola jeho zmluva obnovená. V prípade zamietnutia obnovenia zmluvy má legitímny záujem na tom, aby mu bolo oznámené odôvodnenie odrážajúce takéto starostlivé a objektívne preskúmanie.

(pozri body 142 – 147)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 1. marca 2005, Smit/Europol, T‑143/03, Zb. VS s. I‑A‑39, II‑171, body 26 až 28, 30 a 32; 1. marca 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, Zb. VS s. I‑A‑45, II‑189, body 21 až 23, 25 a 27