Προσφυγή-αγωγή του Rainer Wenning κατά της Europol που ασκήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2007

(υπόθεση F-114/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Rainer Wenning (Χάγη, Κάτω Χώρες) (εκπρόσωποι: G. Vandersanden, C. Ronzi, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Europol

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης :

Να ακυρώσει την από 21 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση του διευθυντή της Europol, περί μη παρατάσεως της συμβάσεως του προσφεύγοντος και μη επανεντάξεώς του στην Europol από 1ης Οκτωβρίου 2007·

Κατά συνέπεια, να ακυρώσει το έντυπο περί εξελίξεως και αξιολογήσεως του προσωπικού, επί του οποίου στηρίζεται η προσβαλλομένη απόφαση·

Να υποχρεώσει την Europol να του καταβάλει αποζημίωση προς αποκατάσταση της ζημίας και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη·

Να καταδικάσει την Europol στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Η απόφαση περί μη παρατάσεως της συμβάσεως του προσφεύγοντος-ενάγοντος (στο εξής: προσφεύγων) δεν τηρεί την υποχρέωση αιτιολογήσεως, διότι δεν περιλαμβάνει τους λόγους που την δικαιολογούν. Βασίζεται επί μη εγκύρου εντύπου περί εξελίξεως και αξιολογήσεως του προσωπικού.

Η έκθεση βαθμολογίας του προσφεύγοντος καταρτίσθηκε κατά παράβαση των κανόνων της Europol περί των διαδικασιών εξελίξεως και αξιολογήσεως του προσωπικού (άρθρο 28 του κανονισμού του προσωπικού της Europol και κατευθυντήριες γραμμές περί της διαδικασίας εξελίξεως και αξιολογήσεως του προσωπικού) και ενέχει πολλά σφάλματα εκτιμήσεως που οδήγησαν σε πλάνη περί το δίκαιο.

Η διαδικασία αξιολογήσεως χρησιμοποιήθηκε από τους ιεραρχικώς προϊσταμένους του προσφεύγοντος για τον απολύσουν αντί να τον αξιολογήσουν. Τούτο συνιστά επίσης υπέρβαση και κατάχρηση εξουσίας.

Ο μοναδικός σκοπός των ιεραρχικώς προϊσταμένων του προσφεύγοντος ήταν η μη ανανέωση της συμβάσεώς του, παρά την καλή του επίδοση και τη διαβεβαίωση ότι, αν εξακολουθούσε να βελτιώνεται, θα είχε καλύτερη βαθμολογία από ό,τι το προηγούμενο έτος. Ο προσφεύγων είχε δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στο ότι η σύμβασή του θα τροποποιούνταν σε σύμβαση αορίστου χρόνου ή, τουλάχιστον, θα παρατεινόταν.

Η προσβαλλομένη απόφαση και το πλαίσιο εντός του οποίου λήφθηκε δεν συνάδουν ούτε προς την αρχή της χρηστής διοικήσεως και το καθήκον αρωγής που πρέπει να επιδεικνύει κάθε διοίκηση έναντι των μελών του προσωπικού της.

Ήταν προς το συμφέρον της υπηρεσίας και προς το συμφέρον του μέλους του προσωπικού να παραμείνει ο προσφεύγων στην Europol. Πράγματι, η εργασία για την οποία ήταν υπεύθυνος ο προσφεύγων εξακολουθεί να πραγματοποιείται. Ο προσφεύγων είχε διαρκώς, επί έτη, καλή επίδοση στην εργασία του, προς ικανοποίηση των συναδέλφων του και εξωτερικών της Europol προσώπων.

Ο προσφεύγων υπέστη επίσης δυσμενή διάκριση σε σχέση με άλλους συναδέλφους του, οι οποίοι παρείχαν ίδιας ποιότητας υπηρεσίες και παρετάθη η σύμβασή τους.

Τέλος, ο προσφεύγων ζητεί αποζημίωση για αποκατάσταση της υλικής ζημίας και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που του προκάλεσε η προσβαλλομένη απόφαση.

____________