Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2010 r. - Merhzaoui przeciwko Radzie

(Sprawa F-52/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mohamed Merhzaoui (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 maja 2010 r. ustalającej ostateczne sprawozdanie z oceny skarżącego za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 maja 2010 r. ustalającej ostateczne sprawozdanie z oceny skarżącego za okres 2008-2009;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________