Žaloba podaná 7. októbra 2010 - Cervelli/Komisia

(vec F-98/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francesca Cervelli (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier a M. Arias Díaz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie Komisie, ktorým sa odmieta priznať žalobkyni príspevok na expatriáciu

Návrhy žalobkyne

zrušiť zamietajúce rozhodnutie Komisie z 30. júna 2010,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________