ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 28. októbra 2010

Vec F‑77/08

Isabel Vicente Carbajosa a i.

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konania EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boja proti podvodom – Vylúčenie uchádzačov na základe výsledkov vstupných testov – Rozhodnutie menovacieho orgánu – Nepodanie sťažnosti – Neprípustnosť žaloby“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou I. Vicente Carbajosa a päť ďalších úradníkov/dočasných zamestnancov Komisie navrhujú zrušenie individuálnych rozhodnutí Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) z 5. júna 2008 o ich nepripustení na skúšky v rámci verejných výberových konaní EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako neprípustná. Žalobcovia znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Komisie. Španielske kráľovstvo, vedľajší účastník konania na podporu návrhov žalobcov, znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť –Neexistencia – Neprípustnosť – Výnimky

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 2)

2.      Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) – Právomoci zverené menovaciemu orgánu podľa článku 90 služobného poriadku

(Rozhodnutie generálnych tajomníkov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, tajomníka Súdneho dvora, generálnych tajomníkov Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov a predstaviteľa Európskeho ombudsmana 2002/621, článok 4 ods. 1)

1.      Na základe článku 91 ods. 2 služobného poriadku je žaloba na súd Únie prípustná, len ak bola menovaciemu orgánu predtým predložená sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 uvedeného služobného poriadku proti aktu spôsobujúcemu ujmu.

Okrem prípadov, v ktorých je žaloba namierená proti aktu, ktorý nevydal samotný menovací orgán, ako rozhodnutia výberovej komisie výberového konania alebo hodnotiaca správa, nepodanie predchádzajúcej sťažnosti v stanovenej lehote vedie k neprípustnosti žaloby.

(pozri body 27 a 28)

Odkaz:

Súdny dvor: 10. júna 1987, Pomar/Komisia, 317/85, Zb. s. 2467, body 11 a 13

Súd prvého stupňa: 20. júna 1990, Burban/Parlament, T‑133/89, Zb. s. II‑245, bod 17; 16. júla 1992, Della Pietra/Komisia, T‑1/91, Zb. s. II‑2145, bod 23

Súd pre verejnú službu: 27. septembra 2007, Dálnoky/Komisia, F‑120/06, Zb. VS s. I‑A‑1‑269 a II‑A‑1‑1517, bod 35; 9. decembra 2008, T/Komisia, F‑106/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑419 a II‑A‑1‑2315, bod 84

2.      Z článku 4 ods. 1 rozhodnutia 2002/621 o organizácii a činnosti Úradu pre výber personálu Európskych spoločenstiev (EPSO) vyplýva, že vedúci úradu vykonáva právomoci delegované na menovací orgán podľa článku 90 personálneho poriadku, pokiaľ ide o všetky žiadosti alebo sťažnosti týkajúce sa úloh úradu, medzi ktoré môžu patriť na základe oznámenia o výberovom konaní okrem iného organizácia vstupných testov pre všetkých uchádzačov, ako aj hodnotenie uvedených testov.

(pozri bod 44)