Kanne 4.5.2006 - Skareby v. komissio

(Asia F-46/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carina Skareby (Bishkek, Kirgistan) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 25.1.2006 tekemä päätös, jolla vastattiin kantajan valitukseen, sekä kantajan urakehitystä koskeva arviointikertomus ajanjaksolta 1.1.-31.12.2004 on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle ammatilliset ja aineelliset vahingot sekä henkinen kärsimys sellaisella kokonaismäärällä, jonka osan kantaja arvioi 20 000 euron suuruiseksi ja jonka toinen osa on virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma määrä

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja väittää ensinnäkin, että urakehitystä koskevan arviointikertomuksen laatimista koskevia sääntöjä ei ole noudatettu. Hallinto on rikkonut henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisillä täytäntöönpanosäännöksillä luotuja menettelysääntöjä, tehnyt ilmeisiä arviointivirheitä sekä laiminlyönyt perusteluvelvollisuutta.

Kantaja vetoaa seuraavaksi puolustautumisoikeuksien, huolenpitovelvollisuuden ja hyvää hallintoa koskevan velvollisuuden laiminlyömiseen.

Lopuksi hän väittää, että hallinto on käyttänyt väärin harkintavaltaa ja menettelyä.

____________