Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 25ης Μαρτίου 2010 - Buschak κατά ΕΙΒΣΔΕ

(Υπόθεση F-47/08) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας - Περιγραφή των εργασιακών καθηκόντων του αναπληρωτή διευθυντή - Προσφυγή ακυρώσεως - Αγωγή αποζημιώσεως - Έννομο συμφέρον - Προσφυγή-αγωγή προδήλως απαράδεκτη)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Willy Buschak (Βόννη, Γερμανία) (εκπρόσωποι: αρχικώς L. Levi και C. Ronzi, δικηγόροι, στη συνέχεια L. Levi, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (εκπρόσωπος: C. Callanan, solicitor)

Αντικείμενο

Υπαλληλική υπόθεση - Αίτημα, αφενός, περί ακυρώσεως της αποφάσεως περί τροποποιήσεως της περιγραφής των εργασιακών καθηκόντων του προσφεύγοντος-ενάγοντος και, αφετέρου, περί αποκαταστάσεως της υλικής ζημίας και ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης που αυτός υπέστη

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή ως προδήλως απαράδεκτη.

Καταδικάζει τον W. Buschak στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - ΕΕ C 171 της 5.7.2008, σ. 52.