ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(třetí senát)

28. října 2010

Věc F‑6/09

Soukaïna Fares

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Zařazení do platové třídy – Zohlednění profesní zkušenosti“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se Soukaïna Fares, smluvní zaměstnankyně Komise, v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv, kterým byla zařazena do platové třídy 8 funkční skupiny III smluvních zaměstnanců, jak toto rozhodnutí vyplývá z její smlouvy smluvního zaměstnance ze dne 28. března 2008.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí Komise, kterým byla žalobkyně zařazena do platové třídy 8 funkční skupiny III smluvních zaměstnanců, jak toto rozhodnutí vyplývá ze smlouvy žalobkyně jako smluvního zaměstnance ze dne 28. března 2008, se zrušuje. Komise ponese veškeré náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Smluvní zaměstnanci – Přijímání – Zařazení do platové třídy – Zohlednění profesní zkušenosti – Posuzovací pravomoc orgánu oprávněného k uzavírání pracovních smluv – Soudní přezkum – Meze

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 86 odst. 1)

2.      Úředníci – Smluvní zaměstnanci – Přijímání – Zařazení do platové třídy – Zohlednění profesní zkušenosti

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 86 odst. 1; obecná prováděcí ustanovení Komise, čl. 7 odst. 3)

1.      Orgán musí při výkonu své široké posuzovací pravomoci v oblasti uznávání profesní zkušenosti dodržovat veškerá použitelná ustanovení a nesmí se dopustit zjevně nesprávného posouzení. V tomto kontextu musí být přezkum prováděný soudem Unie omezen na ověření toho, zda se orgán oprávněný k uzavírání pracovních smluv nedopustil nesprávného právního posouzení a zda nevyužil svůj prostor pro uvážení zjevně nesprávným způsobem.

(viz body 39 a 40)

2.      K určení toho, zda profesní zkušenost, kterou smluvní zaměstnanec získal dříve, může být uznána pro účely zařazení tohoto zaměstnance do platové třídy, čl. 7 odst. 3 obecných prováděcích ustanovení o postupech příjímání a zaměstnávání smluvních zaměstnanců v Komisi předpokládá nejen ověření popisu pracovního místa, které smluvní zaměstnanec dříve zastával, ale také případně přezkum in concreto úkolů vykonávaných zaměstnancem v rámci tohoto pracovního místa, aby byla určena kvalifikační úroveň, kterou tyto skutečně vykonané úkoly vyžadovaly. Jinými slovy, i když v praxi ve většině případů k určení toho, zda profesní zkušenost může být zohledněna pro účely zařazení smluvního zaměstnance, postačuje popis pracovního místa, Komise nemůže odmítnout přezkum konkrétní náplně úkolů dříve vykonávaných dotyčnou osobou, pokud tato osoba předloží věrohodné důkazy prokazující, že úkoly, které ve skutečnosti vykonávala, neodpovídaly formálnímu popisu jejího pracovního místa.

(viz bod 63)