Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 19. juni 2013 – BY mod EASA

(Sag F-8/12) 1

(EASA’s personale – midlertidigt ansat – afskedigelse grundet utilstrækkelig faglig indsats – omsorgspligt – udefra kommende årsdag til de faglige vanskeligheder – chikane – sygdom – erstatning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BY (Lasne, Belgien) (ved advokat B.-H. Vincent)

Sagsøgt: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (ved M.F. Manuhutu, som befuldmægtiget, og bistået af advokaterne D. Waelbroeck og A. Duron)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at afskedige sagsøgeren og om erstatning for den skade, som sagsøgeren hævder at have lidt som følge af afskedigelsen og den angivelige chikane

Konklusion

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur tilpligtes at betale BY et beløb, der svarer til ni måneder af den nettoløn, som han oppebar umiddelbart inden afskedigelsen.

Sagen afvises.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur bærer sine egne omkostninger og tilpligtes at betale BY’s omkostninger.

____________

1 EUT C 65 af 3.3.2012, s. 28.