Talan väckt den 27 juli 2007 - Doktor mot rådet

(Mål F-73/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovakien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, R. Albelice och Ch. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut att säga upp sökanden efter dennes provanställning som rådets tillsättningsmyndighet fattade den 24 oktober 2006, och det beslut att avslå sökandens klagomål som tillsättningsmyndigheten fattade den 16 maj 2007,

ange för tillsättningsmyndigheten vilka följder ogiltigförklaringen av de angripna besluten medför, och särskilt möjligheten att sökanden genomgår en andra provanställning på en annan avdelning eller att provanställningen förlängs, men inte utförs på en tjänst som enhetschef, och att en ny bedömning av sökandens kvalifikationer görs efter den förlängda provanställningen,

förplikta svaranden att ersätta såväl den yrkesmässiga och ekonomiska skada (avseende den lön och anknutna förmåner som sökanden skulle ha uppburit från den 1 november 2006 till det datum då han till följd av ogiltigförklaringen av de angripna besluten återinträder i tjänst), som den ideella skada (med ett ungefärligt belopp på 50 000 euro) som sökanden åsamkats,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden anför fyra grunder till stöd för sin talan. Som första grund åberopar sökanden ett åsidosättande av artikel 34 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, av omsorgsplikten och av principen om god förvaltningssed. Sökanden gör särskilt gällande att hans provanställning ägde rum under onormala förhållanden som strider mot ett flertal interna förfaranderegler.

Som andra grund åberopar sökanden ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten i det att beslutet att säga upp honom inte innehåller några förklaringar och att det däri ges motstridiga uppgifter som är mindre fördelaktiga än uppgifterna i hans första provanställningsrapport.

Som tredje grund hävdar sökanden att beslutet att säga upp honom är oproportionerligt och att tillsättningsmyndigheten däri har gjort en uppenbart oriktig bedömning i det att den inte beaktade resultaten av vissa personlighetstester. Vidare borde den omständigheten att sökanden blev föremål för en negativ bedömning som enhetschef endast ha medfört att han förflyttades till en tjänst utan sådant ansvar.

Som fjärde grund åberopar sökanden ett åsidosättande av rätten till försvar och av principen om likabehandling i det att beslutet att säga upp honom fattades på grundval av rapporter som antagits utan att sökanden i förväg fick yttra sig, varav den senaste rapporten hade utarbetats i strid med gällande förfaranderegler.

____________