Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2020 r. – Team Beverage / EUIPO – Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Sprawa T-359/20)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Team Beverage AG (Brema, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich i N. Achilles)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy Team Beverage – zgłoszenie nr 17 665 704

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie R 2727/2019-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 18 i 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w związku z art. 10 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/625;

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

____________