Cerere de decizie preliminară introdusă de rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Țările de Jos) la 26 ianuarie 2021 – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Cauza C-39/21)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Părțile din procedura principală

Reclamant: X

Pârât: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Întrebările preliminare

Având în vedere articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene coroborat cu articolele 6 și 53 din cartă și în lumina articolului 15 alineatul (2) partea introductivă și litera (b) din Directiva privind returnarea1 , a articolului 9 alineatul (3) din Directiva privind primirea2 și a articolului 28 alineatul (4) din Regulamentul Dublin3 , statelor membre le este permis să organizeze procedura judiciară în care se poate contesta detenția străinilor impusă de autorități astfel încât judecătorului îi este interzis să examineze și să evalueze din oficiu toate aspectele legalității detenției și, în cazul constatării din oficiu că aceasta este ilegală, să pună capăt imediat acestei detenții ilegale și să dispună eliberarea imediată a străinului? În cazul în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene consideră că o astfel de reglementare națională este incompatibilă cu dreptul Uniunii, aceasta înseamnă de asemenea că, dacă străinul îi solicită judecătorului să fie pus în libertate, acest judecător este întotdeauna obligat să examineze și să evalueze din oficiu, în mod activ și aprofundat, toate faptele și elementele relevante pentru legalitatea detenției?

Având în vedere articolul 24 alineatul (2) din cartă coroborat cu articolul 3 punctul 9 din Directiva privind returnarea, cu articolul 21 din Directiva privind primirea și cu articolul 6 din Regulamentul Dublin, răspunsul la prima întrebare este diferit dacă străinul deținut de autorități este minor?

Din dreptul la o cale de atac eficientă, astfel cum este garantat la articolul 47 din cartă coroborat cu articolele 6 și 53 din cartă și în lumina articolului 15 alineatul (2) partea introductivă și litera (b) din Directiva privind returnarea, a articolului 9 alineatul (3) din Directiva privind primirea și a articolului 28 alineatul (4) din Regulamentul Dublin, reiese că, dacă străinul îi solicită retragerea măsurii de luare în custodie publice și punerea în libertate, judecătorul din orice instanță trebuie să furnizeze o motivare de fond solidă pentru orice decizie privind această solicitare, în cazul în care calea de atac este, de altfel, gestionată precum în acest stat membru? În cazul în care Curtea consideră că o practică judiciară națională în care este suficient ca judecătorul din a doua instanță, deci cea mai înaltă, să pronunțe o decizie fără nicio motivare de fond este incompatibilă cu dreptul Uniunii, având în vedere modul în care este organizată, de altfel, această cale de atac în respectivul stat membru, aceasta înseamnă că o astfel de competență pentru judecătorul care decide în a doua instanță, deci cea mai înaltă, cu privire la probleme de azil și la cauzele obișnuite privind străinii, trebuie considerată, de asemenea, incompatibilă cu dreptul Uniunii, având în vedere poziția vulnerabilă a străinului, interesul semnificativ în procedurile legate de dreptul străinilor și constatarea că, spre deosebire toate celelalte proceduri administrative, în ceea ce privește protecția juridică, aceste proceduri prevăd pentru străin aceleași garanții procedurale limitate precum procedura de luare în custodie? Având în vedere articolul 24 alineatul (2) din cartă, răspunsul la aceste întrebări este diferit dacă străinul care contestă în justiție o decizie a autorităților cu privire la dreptul străinilor este minor?

____________

1 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO 2008, L 348, p. 98).

2 Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO 2013, L 180, p. 96).

3 Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO 2013, L 180, p. 31).