Υπόθεση C‑74/16

Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania

κατά

Ayuntamiento de Getafe

(αίτηση του Juzgado Contencioso‑Administrativo no 4 de Madrid
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Προδικαστική παραπομπή – Κρατικές ενισχύσεις – Άρθρο 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ – Έννοια της “κρατικής ενισχύσεως” – Έννοιες της “επιχειρήσεως” και της “οικονομικής δραστηριότητας” – Λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ – Άρθρο 108, παράγραφοι 1 και 3, ΣΛΕΕ – Έννοιες των “υφισταμένων ενισχύσεων” και των “νέων ενισχύσεων” – Συμφωνία της 3ης Ιανουαρίου 1979 συναφθείσα μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και της Αγίας Έδρας – Φόρος επί κατασκευών, εγκαταστάσεων και έργων – Απαλλαγή υπέρ των ακινήτων της Καθολικής Εκκλησίας»

Περίληψη – Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 27ης Ιουνίου 2017

1.        Ανταγωνισμός – Κανόνες της Ένωσης – Επιχείρηση – Έννοια – Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Έννοια – Θρησκευτικό ίδρυμα που ασκεί παιδαγωγικές δραστηριότητες – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντασσόμενες σε δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και χρηματοδοτούμενες από δημόσιους πόρους – Δεν εμπίπτουν – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες τις οποίες διοργανώνει το ίδιο το ίδρυμα και οι οποίες δεν επιχορηγούνται από το κράτος – Εμπίπτουν

(Άρθρο 107 § 1 ΣΛΕΕ)

2.        Ανταγωνισμός – Κανόνες της Ένωσης – Επιχείρηση – Έννοια – Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Θρησκευτικό ίδρυμα που ασκεί οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες – Μη οικονομικές δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από δημόσιους πόρους – Υποχρέωση τηρήσεως χωριστών λογιστικών βιβλίων, ώστε να αποκλείονται οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις

(Άρθρο 107 § 1 ΣΛΕΕ)

3.        Ανταγωνισμός – Κανόνες της Ένωσης – Επιχείρηση – Έννοια – Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Θρησκευτικό ίδρυμα που ασκεί οικονομικές και μη οικονομικές δραστηριότητες – Φορολογική απαλλαγή υπέρ των ακινήτων του εν λόγω ιδρύματος – Φορολογική απαλλαγή εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού – Προϋπόθεση – Ακίνητα που προορίζονται τουλάχιστον εν μέρει για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων

(Άρθρο 107 § 1 ΣΛΕΕ)

4.        Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη – Έννοια – Χορήγηση πλεονεκτήματος στους δικαιούχους – Κρατική παρέμβαση που παρέχει ελάφρυνση από επιβαρύνσεις οι οποίες βαρύνουν συνήθως τον προϋπολογισμό επιχειρήσεως – Εμπίπτει

(Άρθρο 107 § 1 ΣΛΕΕ)

5.        Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη – Έννοια – Καταλογιστέα στο κράτος παροχή πλεονεκτήματος μέσω κρατικών πόρων – Φορολογική απαλλαγή προβλεπόμενη από εθνική ρύθμιση – Εμπίπτει

(Άρθρο 107 § 1 ΣΛΕΕ)

6.        Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη – Επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών – Νόθευση του ανταγωνισμού – Κριτήρια εκτιμήσεως – Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

(Άρθρο 107 § 1 ΣΛΕΕ· κανονισμός 1998/2006 της Επιτροπής, άρθρο 2)

7.        Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη – Υφιστάμενες ενισχύσεις και νέες ενισχύσεις – Έννοια

(Άρθρο 108 §§ 1 και 3 ΣΛΕΕ)

8.        Ενισχύσεις χορηγούμενες από τα κράτη – Έννοια – Χορήγηση, εκ μέρους των δημοσίων αρχών, φορολογικής απαλλαγής σε ορισμένες επιχειρήσεις – Απαλλαγή από φόρο επί κατασκευών, εγκαταστάσεων και έργων υπέρ των ακινήτων της Καθολικής Εκκλησίας – Εμπίπτει – Προϋποθέσεις

(Άρθρο 107 § 1 ΣΛΕΕ)

1.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 41-50, 55-58)

2.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψη 51)

3.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 52-54, 59-62)

4.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 65-68)

5.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 74-77)

6.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ σκέψεις 78-84)

7.      Βλ. το κείμενο της αποφάσεως.

(βλ. σκέψεις 86-89)

8.      Φορολογική απαλλαγή, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, της οποίας απολαύει αδελφότητα ανήκουσα στην Καθολική Εκκλησία για έργα που πραγματοποιούνται σε ακίνητο προοριζόμενο για την άσκηση δραστηριοτήτων που δεν επιδιώκουν αυστηρώς θρησκευτικό σκοπό, δύναται να εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ εάν και στο μέτρο που οι δραστηριότητες αυτές είναι οικονομικές δραστηριότητες, πράγμα που εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει.

(βλ. διατακτ.)