VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PRESIDENTIN MÄÄRÄYS

1 päivänä helmikuuta 2007

Asia F-142/06 R

Francesco Bligny

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Välitoimet – Täytäntöönpanon lykkäyspyyntö – Välitoimihakemus – Kiireellisyys – Kiireellisyysvaatimus ei täyty

Aihe: Kanne, joka on nostettu EY 242, EY 243, EA 157 ja EA 158 artiklan nojalla ja jossa Francesco Bligny vaatii yhtäältä 23.11. ja 7.12.2006 tehtyjen valintalautakunnan päätösten kumoamista siltä osin kuin niissä on hylätty hänen hakemuksensa osallistua avoimeen kilpailuun EPSO/AD/26/05 ja toisaalta välitoimena sitä, että määrättäisiin hänen kyseisessä kilpailussa suorittamansa kirjallisen kokeen korjaamisesta

Ratkaisu: Välitoimihakemus hylätään. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko

(EY 24 artikla; ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 104 artiklan 2 kohta)